Dopuszczalna zmiana umowy o zamówienie publiczne

Urząd Zamówień Publicznych potwierdził, że zmiana kontraktu po upływie umownego terminu jego wykonania jest dopuszczalna i można jej dokonać, jeżeli ziściły się przesłanki określone w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od wielu lat na rynku zamówień publicznych istnieje spór pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami dotyczący możliwości zmiany terminu realizacji umowy po terminie jej wykonania oznaczonym w umowie. Duża część zamawiających twierdzi, że z upływem terminu oznaczonego w umowie ona wygasa i nie da się dokonać jej modyfikacji, a co za tym idzie taka zmiana terminu jest niedopuszczalna, co więcej – stanowi naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Nie sposób zgodzić się z tym stanowiskiem, ponieważ wiele umów rezultatu pomimo upływu terminu ich wykonania (oznaczonego w umowie) nadal obowiązuje.

PRZYKŁAD:

Umowa o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego (dalej kc) przez umowę na roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Sama literalna wykładnia przepisu wskazuje na to, że umowa o roboty budowlane zostanie zakończona, gdy wykonawca zrealizuje obiekt budowlany, a zamawiający dokona odbiorów. Termin jest tutaj elementem dodatkowym, a jego upływ nie powoduje, że umowa wygasa.

Cały artykuł dostępny na stronie Rzeczpospolitej

Powiązane