Legal Alert | Projekt nowelizacji przepisów o maksymalnych cenach energii – objęcie cenami maksymalnymi MŚP i innych wybranych odbiorców, którzy nie mają bezpośrednich umów z przedsiębiorstwem energetycznym

Na stronach internetowych Sejmu opublikowano projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę z dnia 27 października 2022 o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Przypomnijmy, że zmieniana ustawa ustala maksymalne ceny energii w wysokości:

  • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, zużywających energię w gospodarstwach domowych,
  • 785 zł/MWh – w przypadku innych odbiorców uprawnionych, m.in. mikro-, małych i średnich przedsiębiorców („MŚP”) oraz wybranych odbiorców sektora publiczno-socjalnego.

I. Problem z refakturowanymi kosztami energii

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy, MŚP, którzy nie mają bezpośrednio zawartej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym (np. są najemcami powierzchni biurowych czy handlowych bez oddzielnego punktu poboru energii) nie mogą skorzystać z maksymalnych cen energii. Co więcej nie mogą z nich skorzystać także wynajmujący, w zakresie w jakim refakturują koszt energii na najemców.

Zgodnie aktualnymi przepisami MŚP są bowiem uprawnieni do maksymalnych cen energii w zakresie, w jakim zużywają ją na potrzeby podstawowej działalności. Wynajmujący nie zużywa jednak energii – zużywa ją najemca. Z kolei przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do stosowana maksymalnych cen w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, którym najemca, w opisanej sytuacji, nie jest.

II. Co się zmieni?

Projekt rozszerza katalog uprawnionych do ceny maksymalnej o odbiorcę uprawnionego, który z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego jest uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez MŚP, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek czy wskazane w ustawie podmioty użyteczności publicznej („nowy odbiorca uprawniony”).

Nowelizacja umożliwi więc skorzystanie z maksymalnych cen w przypadku refakturowania kosztów energii na MŚP.

Nowi odbiorcy uprawnieni będą z jednej strony zobowiązani w  rozliczeniach m.in. z MŚP uwzględniać cenę maksymalną a z drugiej – będą mogli sami w takim zakresie skorzystać z cen maksymalnych objętych refakturami na MŚP.  Ostatecznie więc cena maksymalna obejmie m.in. MŚP wynajmujących lokale, którzy sami nie mają zawartych umów bezpośrednio ze sprzedawcami lub wytwórcami energii.

III. Co trzeba zrobić?

Aby nowi odbiorcy uprawnieni mogli skorzystać z maksymalnych cen energii, muszą, tak jak inni odbiorcy, złożyć oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego, zgodne ze wzorem ustalonym przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Zgodnie z projektowanymi przepisami ww. odbiorcy będą mieli dłuższy termin na złożenie oświadczenia tj. do 31 stycznia 2023 r.

W przypadku dotrzymania terminu, cena maksymalna powinna być stosowana wstecz – od 1 grudnia 2022 r., a w przypadku m.in. zawarcia umowy sprzedaży energii/umowy kompleksowej po 23 lutego 2022 r. lub zmiany ceny w tym okresie – także w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.

W przypadku niedotrzymania terminu, cena maksymalna będzie stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie (nie będzie możliwości stosowania ceny maksymalnej ze skutkiem wstecznym).

IV. Upust w roku 2024

Jednocześnie jednak, inaczej niż MŚP mający zawarte umowy bezpośrednio z przedsiębiorstwem energetycznym, nowi odbiorcy uprawnieni nie będą uprawnieni w 2024 r. do 10-procentowego upustu za oszczędne użytkowanie energii.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Powiązane