Legal Alert | 16.01.2023 r. | Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

I. Status prac

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Ministerstwo) opublikowało rządowy program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Program został wydany na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, o której przyjęciu informowaliśmy we wcześniejszym alercie.

II. Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Poniósł koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego:
  • w roku 2021, stanowiące łącznie nie mniej niż 3% jego wartości produkcji, lub
  • w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. stanowiące łącznie nie mniej niż 6% jego wartości produkcji
 • minimum jeden z rodzajów prowadzonej przez niego działalności, wymienionej we wpisie do KRS/CEIDG, jest wymieniony w załączniku do Programu i wygenerował on co najmniej 50% jego przychodu lub wartości produkcji w okresie referencyjnym i kwalifikowanym;
 • prowadzi na terytorium RP działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku i przez cały okres kwalifikowany (1 lutego–31 grudnia 2022 r.) oraz co najmniej jeden miesiąc okresu referencyjnego (1 stycznia–31 grudnia 2021 r.), za który może przedstawić udokumentowane koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
 • nie jest w upadłości lub likwidacji na dzień składania wniosku oraz zawarcia umowy;
 • nie zalega z zapłatą: podatków stanowiących dochód budżetu państwa (z wyjątkiem uzyskania zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych
  albo podatku lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego) i składek na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem przypadków odroczeniu terminu płatności);
 • nie jest objęty sankcjami przyjętymi przez UE w związku z agresją Rosji na Ukrainę, w szczególności nie jest: podmiotem wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje, przedsiębiorcą będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami, przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów tych sankcji;
 • wobec którego zastosowano środki określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o zwiększoną kwotę pomocy dodatkowymi wymogami są:

 • wykazanie obniżenia EBITDA o co najmniej 40% w roku 2022 r. w porównaniu do 2021 r. albo w okresie 1 lipca 2022 r.–31 grudnia 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r., albo
 • ujemne EBITDA w 2022 r./II półroczu 2022 r.

Wskaźnik EBITDA odpowiednio w 2022 r. lub w II półroczu 2022 r. z uwzględnieniem udzielonej pomocy nie może być wyższy niż 70% w porównaniu do 2021 r./II półrocza 2021 r.

Korzystanie z pomocy w formie zwolnień podatkowych w ramach SSE/PSI nie stoi w sprzeczności z możliwością uzyskania rekompensaty.

III. Ile może wynieść pomoc?

Maksymalna łączna kwota pomocy, udzielanej w formie bezpośredniej pomocy bezzwrotnej na grupę kapitałową beneficjenta wynosi:

 • Standardowa: 50% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 4 mln €
 • Zwiększona: 80% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 mln €

Wysokość pomocy jest obliczana na podstawie kosztów poniesionych na zakup gazu i energii elektrycznej w okresie wnioskowanym.

Wzór na wyliczenie kosztów kwalifikowalnych:

W okresie 1 września–31 grudnia 2022 r. ilość gazu i energii elektrycznej przyjęta do obliczenia kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 70% zużycia beneficjenta w analogicznym okresie w 2021 r.

Przedsiębiorcy uprawnieni w okresie kwalifikowalnym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, mogą wnioskować o Pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

IV. Jak ubiegać się o pomoc?

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski będą składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie trzeba złożyć w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym przez operatora Programu w dedykowanej aplikacji.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w styczniu, a informacja o rozpoczęciu naboru będzie ogłoszona w Biuletynach Informacji Publicznej NFOŚ i Ministerstwa.

Co powinien zawierać wniosek o przyznanie pomocy?

 • Oznaczenie wnioskodawcy – firma, forma prawna, siedziba, identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma siedzibę, e-mail, numer KRS i NIP lub REGON, wielkość wg liczby zatrudnionych i obrotu netto;
 • Dane osób upoważnionych do zawarcia umowy;
 • Kody PKD lub PRODCOM;
 • Oznaczenie okresu wnioskowanego;
 • Oznaczenie ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego (MWh) zakupionych i zużytych na własny użytek w okresie wnioskowanym i referencyjnym, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
 • Ceny jednostkowe zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego przez wnioskodawcę w okresie wnioskowanym i referencyjnym;
 • Wartość wskaźnika EBITDA, wykazanego przez Wnioskodawcę w 2021 i 2022 r. albo w drugich półroczach tych lat (o ile dotyczy);
 • Wysokość oraz sposób obliczenia kosztów kwalifikowanych;
 • Wnioskowaną wysokość Pomocy;
 • Numer rachunku, na który ma zostać dokonana wypłata Pomocy;
 • Oświadczenia o:
  • spełnieniu warunków umożlwiających otrzymanie pomocy,
  • świadomości, że złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się kontroli,
  • niespełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (o ile dotyczy),
  • szacowanym spadku albo ujemnej wartości wskaźnika EBITDA w 2022 r. albo w drugim półroczu 2022 r., uprawniających do zwiększonego limitu Pomocy (o ile dotyczy),
  • tym, że nie ciąży na nim, ani na którymkolwiek przedsiębiorcy z nim powiązanym, obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot,
  • prawdziwości danych zawartych we Wniosku wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 • Dane dotyczące kumulacji pomocy publicznej: informacje o otrzymaniu pomocy przez wnioskodawcę oraz podmioty powiązane udzielanej zgodnie z sekcją 2.4 komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy lub pomocy udzielonej zgodnie z sekcją 2.1 komunikatu, informacje o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowalne pomocy przyznanej na podstawie rozporządzeń de minimis lub na podstawie tymczasowych ram w kontekście COVID-19.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • Zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek ZUS,
 • Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Jak przygotować się do ubiegania się o Pomoc?

W celu przygotowania się do ubiegania o wsparcie proponujemy w pierwszej kolejności przygotowanie poniższych dokumentów:

 • Umów na dostarczanie energii elektrycznej/gazu (umowy zakupu umowy kompleksowe) oraz faktur w związku z nabywaniem energii elektrycznej i gazu;
 • Aktualnych formularzy P-01 za 2021 r. oraz za 2022 r. składanych do GUS;
 • Sprawozdań finansowych za lata 2020–2022 w celu ustalenia wielkości beneficjenta i spadku EBITDA;
 • Odpisu z KRS wskazującego na prowadzenie działalności gospodarczej w dniu złożenia wniosku, okresie kwalifikowalnym i referencyjnym.

Zastrzegamy jednak, że organ może żądać także innych dokumentów, które uzna za niezbędne.

Wskazujemy, że przy rozliczaniu pomocy wymagany będzie raport niezależnego biegłego rewidenta.

 Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane