Raport SK&S | Obowiązek przekazywania przez przedsiębiorstwa energetyczne tzw. „odpisów na Fundusz” w celu sfinansowania tzw. „zamrożenia cen” dla gospodarstw domowych, MŚP oraz wybranych odbiorców sektora publiczno-socjalnego w 2023 r.

Sejm przyjął ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. Projekt ustala m.in. zasady pobierania tzw. „odpisu na Fundusz” w celu sfinansowania tzw. „zamrożenia cen” dla gospodarstw domowych, MŚP oraz wybranych odbiorców sektora publiczno-socjalnego w 2023 r., które stanowią przejaw próby implementacji art. 6 Rozporządzenia Rady 2022/1854 w zakresie pułapu dochodów rynkowych i dystrybucji nadwyżek dochodów odbiorcom energii elektrycznej.

Projekt zakłada wprowadzenie maksymalnych cen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł/MWh dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz wybranych odbiorców sektora publiczno-socjalnego.

Zgodnie z Projektem, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną i zobowiązane do stosowania cen maksymalnych będą uprawnione do rekompensaty. Celem sfinansowania rekompensat, prawodawca zakłada nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną, obowiązku przekazywania tzw. „odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny” za okres od 1.12.2022 r. do 30.06.2023 r.

Niezależnie od powyższego, Projekt przewiduje rozwiązania umożliwiające, na wypadek braków na rynku wody amoniakalnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń ograniczających emisję tlenków azotu do powietrza, tymczasowe dopuszczenie do eksploatacji jednostek wytwórczych, o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, opalanych węglem kamiennym.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Powiązane