Legal Alert | Ustawa sankcyjna – jej znaczenie dla przedsiębiorców

ПОСИЛАННЯ НА ВЕРСІЮ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ТЕКСТОМ

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej Projekt).

Dalsze prace nad Projektem prowadził będzie teraz Senat.

Celem Projektu jest zapewnienie efektywnego stosowania przepisów rozporządzeń Rady Unii Europejskiej[1] (dalej Rozporządzenia) dotyczących środków ograniczających w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę a także zapewnienie ram prawnych dla zapowiadanego przez Premiera zakazu importu  i  przemieszczania do Polski lub przez Polskę węgla pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi objętego pozycją 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej (CN).

Projekt przewiduje szereg przepisów regulujących kompetencje właściwych organów do egzekwowania przestrzegania przepisów Rozporządzeń, w tym także poprzez nakładanie kar pieniężnych aż do wysokości dwudziestu milionów złotych za niedopełnienie wskazanych w Projekcie obowiązków.

Co bardzo istotne, Projekt przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie określonych w rozporządzeniach i Projekcie nakazów i zakazów, stanowiąc, że takie zachowania będą zbrodniami w myśl prawa karnego.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych przesłanek obligatoryjnego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na gruncie prawa zamówień publicznych.

Wskazane w Projekcie odpowiednio stosowane środki ograniczające z Rozporządzeń polegają np. na: zamrażaniu wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, we faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów wskazanych na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Projektu, zwanej dalej „listą” niezależnie od zamrażania w/w składników majątku podmiotów wymienionych w Rozporządzeniach.

W celu wyegzekwowania stosowania środków ograniczających konieczne są nowe kompetencje organów podatkowych…

Jednym z najistotniejszych punktów Projektu jest przyznanie nowych uprawnień Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie zadań oraz kompetencji, wprowadzonych na mocy rozporządzeń unijnych, dotyczących środków ograniczających nałożonych na Rosję oraz Białoruś w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Nowe prerogatywy skupiają się przede wszystkim na udzielaniu zezwoleń na zwolnienie lub udostepnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub gospodarczych, należących do podmiotów objętych sankcjami unijnymi, znajdującymi się ponadto na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wszystkie te sprawy będą rozstrzygane w formie decyzji administracyjnej, na którą będzie przysługiwało odwołanie w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie.

Szef KAS będzie uprawniony do nakładania kar pieniężnych na podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązków wskazanych w rozporządzeniach unijnych w stosunku do podmiotów wpisanych na wspomnianą listę, w zakresie:

 • zamrażania funduszy lub zasobów gospodarczych lub zakazu ich udostępniania;
 • niezwłocznego przekazywania informacji o transakcjach dokonanych na zamrożone rachunki, należące do podmiotów objętych sankcjami, oraz
 • niestosowania się do zakazu udziału w działaniach, mających na celu faktyczne ominięcie zamrożenia środków finansowych oraz zasobów gospodarczych (ostatni punkt dotyczy wszelkich podmiotów dokonujących takich czynności).

W tym zakresie Projekt przewiduje niezwykle dotkliwą sankcję fiskalną, w wysokości nawet do 20 mln złotych, od której będzie można się odwołać.

Proponowane regulacje przewidują również nowe kompetencje organów skarbowych związane z planowanym wprowadzeniem zakazu przywozu do Polski i tranzytu przez kraj węgla oraz koksu węglowego, pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu, naczelnicy urzędów celno-skarbowych będą uprawnieni do zajęcia towaru oraz wystąpienia do właściwego organu w celu orzeczenia jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Ponadto podmioty naruszające powyższe restrykcje będą musiały liczyć się z koniecznością zapłaty kary pieniężnej, w wysokości nawet do 20 mln złotych, nakładanej w drodze decyzji przez Szefa KAS, na którą będzie przysługiwało odwołanie w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego organu.

Z kolei na gruncie PZP….

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych przesłanek obligatoryjnego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Przesłanki te będą uniemożliwiać osobom i podmiotom, wspierającym bezpośrednio lub pośrednio agresję Rosji na Ukrainę, skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce.

Zamawiający, po wejściu w życie Projektu, będzie zobowiązany do wykluczenia wykonawców lub uczestników konkursu:

 1. wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w rozporządzeniu nr 269/2014;
 2. wpisanych na listę krajową prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji;
 3. których beneficjentem rzeczywistym jest osoba wymieniona w wykazach wskazanych w pkt 1) lub wpisana na listę z pkt 2) lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę krajową;
 4. którego jednostką dominującą jest podmiot wymieniony w wykazach wskazanych w pkt 1) lub wpisany na listę z pkt 2) lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę krajową.

Nowością jest nałożenie obowiązku na zamawiającego do stosowania powyższych przesłanek wykluczenia również w postępowaniach poniżej progów ustawowych oraz zamówieniach udzielanych z wyłączeniem stosowania Ustawy PZP.

Zamawiający na skutek powyższych przesłanek wykluczenia, odpowiednio do trybu udzielenia zamówienia oraz etapu prowadzonego postępowania:

 • odrzuci wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu,
 • nie zaprosi go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej,
 • nie zaprosi go do negocjacji lub dialogu, a także nie będzie prowadzić z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu,
 • odrzuci wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 • nie zaprosi do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadzi oceny pracy konkursowej.

Co ciekawe Projekt– w art. 7 wyposaża Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w kompetencje nakładania kar finansowych na wykonawców, którzy w okresie nowego wykluczenia:

 • ubiegać się będą o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub
 • będą brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie.

Prezes UZP będzie uprawniony do nałożenia na powyższe podmioty, w drodze decyzji, kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł.

Wobec wprowadzenia nowych przesłanek obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania, powstaje również konieczność zmiany w przepisach wykonawczych do PZP, poprzez określenie podmiotowych środków dowodowych, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie nowowprowadzonych przesłanek.

Projekt przewiduje także surową odpowiedzialność karną….

Projekt ustawy w art. 15 wprowadza surowe sankcje karne za – ogólnie rzecz ujmując – naruszenia przepisów rozporządzeń dotyczących embarga na określone towary, które są przedmiotem handlu z Federacją Rosyjską, Białorusią oraz separatystycznymi republikami obwodu donieckiego i Ługańskiego, jak także dopuszczenie się udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów zawartych w rozporządzeniach, a także za wprowadzanie lub przemieszczanie do Polski i przez Polskę węgla pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi objętego pozycją 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej (CN).

Zbrodnią będzie więc np. złamanie zakazu sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii wymienionych w wykazie w załączniku II do rozporządzenia nr 2022/263 na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na określonych terytoriach; lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach, jak i import węgla pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

Dotychczas złamanie zakazów lub pomoc w ich ominięciu nie była karalna. Projekt zmienia diametralnie ten stan rzeczy.

Przewidywana kara za w/w zbrodnie będzie mogła być wymierzona w wymiarze od co najmniej 3 lat aż do 15 lat pozbawienia wolności.

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bez nadzwyczajnego złagodzenia wymierzonej kary, Sąd nie będzie mógł warunkowo zawiesić jej wykonania, a samo zagrożenie karą może być używane przez Prokuraturę jako samodzielne uzasadnienie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

W zamyśle Projektu odpowiedzialności karnej podlegać będzie osoba odpowiedzialna za zawarcie danej transakcji handlowej, aby wykluczyć wszczynanie postępowań przeciwko osobom, które mają w procederze funkcję jedynie wykonawczą (np. kierowca albo podwykonawca), który może nie mieć świadomości przestępnego działania.

Zastosowany mechanizm karny ma za zadanie obwarować dolegliwą i odstraszająca sankcją łamanie zakazów dotyczących handlu określonymi towarami oraz wykonywania określonych usług, które wskazane są w rozporządzeniach i samym Projekcie.

Dla zapewnienia efektywności ścigania sprawców, w Projekcie wskazano wprost, że uchylenie przepisów rozporządzeń zawierających zakazy, których złamanie jest karalne, nie będzie stanowić przeszkody w ukaraniu sprawcy, który złamał te zakazy w dacie ich obowiązywania.

Co więcej, uchylenie przepisów rozporządzeń, do których adresuje Projekt w zakresie odpowiedzialności karnej, nie będzie także przesłanką do zatarcia skazania z mocy prawa.

W zamyśle Projektu, Sąd będzie mógł także orzec przepadek towarów stanowiących przedmiot przestępstwa, nawet jeśli nie będą one własnością sprawcy.

Na gruncie prawa karnego warto odnotować też przepis zakazujący stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, za którego złamanie przewidziana jest grzywna, ograniczenie wolności lub maksymalnie do 2 lat pozbawienia wolności.

***

Podkreślić należy, że Projekt podlega pracom legislacyjnym w parlamencie i może ulec zmianom, o których na bieżąco będziemy informować.

 

Pobierz Alert w wersji PDF


[1] Konkretnie w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” oraz w rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”. Projekt ustawy ma zapewnić także efektywność środków ograniczających wynikających z rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.4) ), zwanego dalej „rozporządzeniem 833/2014” oraz z rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz. Urz. UE L 042I z 23.02.2022, str. 77, z późn. zm. 5) ), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/263”

 


Завантажити PDF 

Закон Про санкції – його значення для підприємців

7 квітня 2022 року Сейм ухвалив урядовий законопроєкт про спеціальні рішення щодо протидії агресії проти України та захисту національної безпеки (далі – Проєкт).

Подальшу роботу над Проєктом тепер буде проводити Сенат.

Метою Проєкту є забезпечення ефективного застосування положень регламентів Ради Європейського Союзу1 (далі Регламенти) щодо застосування обмежувальних заходів у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України, а також забезпечення законодавчої бази для оголошеної Прем’єр-міністром заборони імпорту та переміщення вугілля з території Російської Федерації або Білорусі, яке входить до товарних позицій 2701 або 2704 Комбінованої номенклатури (КН).

Запропонований Проєкт передбачає низку положень, які регулюють повноваження компетентних органів щодо забезпечення виконання вимог Регламентів, у тому числі шляхом накладення штрафів у розмірі до двадцяти мільйонів злотих за невиконання зобов’язань, зазначених у Проєкті.

Важливо, що Проєкт передбачає кримінальну відповідальність за порушення порядків і заборон, встановлених Регламентами та Проєктом, зазначаючи, що така поведінка буде злочином за кримінальним законодавством.

Крім того, Проєктом передбачено запровадження нових підстав для обов’язкового виключення з процедури отримання замовлення згідно із законом про публічні закупівлі.

Слід пам’ятати, що належним чином застосовувані обмежувальні заходи з Регламентів, зазначені у Проєкті, полягають, наприклад, у заморожуванні усіх коштів та економічних ресурсів, що перебувають у власності, утриманні, у фактичному володінні чи під контролем фізичних або юридичних осіб, суб’єктів та органів, зазначених у переліку, який веде міністр внутрішніх справ на підставі Проєкту, надалі – перелік, незалежно від замороження зазначених активів суб’єктів, зазначених у Регламентах.

Для застосування обмежувальних заходів потрібні нові повноваження податкових органів…

Одним із найважливіших пунктів розглянутого Проєкту є надання нових повноважень голові Національного управління доходів у частині завдань та компетенції, передбачених регламентом ЄС, стосовно обмежувальних заходів, запроваджених щодо Росії та Білорусі у зв’язку з війною, що триває в Україні.

Нові прерогативи зосереджені насамперед на видачі дозволів на звільнення або надання доступу до певних заморожених фінансових чи економічних ресурсів, що належать суб’єктам, які підпадають під санкції ЄС, а також знаходяться у списку, який веде міністр внутрішніх справ.

Усі ці питання розв’язуватимуться у формі адміністративного рішення, яке може бути оскаржене через заяву про повторний розгляд.

Цей орган також зазначено як правомочний накладати штрафи, зазначені у Проєкті, на суб’єктів, зобов’язаних виконувати наступні обов’язки, визначені Регламентами ЄС, щодо суб’єктів, внесених до зазначеного переліку:

 • заморожування або заборона доступу до коштів чи економічних ресурсів;
 • своєчасне надання інформації про операції із замороженими рахунками суб’єктів, які підпадають під санкції, та
 • про недотримання заборони на участь у діяльності, спрямованої на ефективний обхід заморожування коштів та господарських ресурсів (останній пункт стосується усіх суб’єктів, які здійснюють таку діяльність).

У зв’язку з цим Проєктом передбачається надзвичайно сувора фіскальна санкція у розмірі до 20 мільйонів злотих, яку можна буде оскаржити.

Запропоновані норми також передбачають нові повноваження податкових органів щодо запланованого введення заборони на ввезення до Польщі та транзит через країну вугілля та коксу з території Російської Федерації та Білорусі. У випадку порушення цієї заборони керівники митних і податкових органів матимуть право накласти арешт на товари та звернутися до компетентного органу з вимогою про їх вилучення до Державної скарбниці.

Крім того, суб’єкти, які порушують зазначені обмеження, повинні будуть враховувати необхідність сплати штрафу до 20 млн. злотих, накладеного за рішенням голови Національної скарбничої адміністрації, яке може бути оскаржене у формі запиту до цього органу про повторний розгляд справи.

У свою чергу, на підставі закону про публічні закупівлі…

Проєкт передбачає введення нових підстав для обов’язкового виключення з процедури закупівлі. Ці підстави не дозволять фізичним та юридичним особам, які прямо чи опосередковано підтримують агресію Росії проти України, отримувати публічні замовлення у Польщі.

Замовник, після набрання Проєктом чинності, буде зобов’язаний дискваліфікувати підрядників або учасників конкурсу:

 1. зазначених у переліках Регламентів № 765/2006 та № 269/2014;
 2. внесених до національного списку, який веде міністр внутрішніх справ та адміністрації;
 3. реальним бенефіціаром яких є особа, внесена до списків, зазначених у п. 1) або внесена до списку п. 2), або є таким реальним бенефіціаром з 24 лютого 2022 року за умови, що вона внесена до національного списку;
 4. материнською компанією яких є суб’єкт, зазначений у переліках, зазначених у п. 1) або внесений до переліку п. 2), або є таким материнським підприємством з 24 лютого 2022 року, за умови, що він внесений до національного переліку.

Новелою є накладення на замовника обов’язку застосовувати зазначені вище підстави виключення також у процедурах, нижчих за встановлені законодавством порогові значення, а також при наданні замовлень, за винятком застосування закону про публічні закупівлі.

Замовник, у зв’язку з наведеними підставами для виключення, відповідно до порядку надання замовлення та стадії процедури, повинен:

 • відхилити заяву про допуск до процедури або пропозицію такого підрядника чи учасника конкурсу,
 • не запрошувати його подати початкову пропозицію, пропозицію для обговорення, додаткову пропозицію, чи остаточну пропозицію,
 • не запрошувати його до переговорів чи діалогу, а також не буде вести переговори чи діалог з таким підрядником,
 • відхилити заяву про допуск до конкурсу,
 • не запрошувати подавати конкурсну роботу і не проводити оцінку конкурсної роботи.

Що цікаво – в ст. 7  голова Управління публічних закупівель отримує повноваження накладання штрафів на виконавців, які в період нового виключення:

 • будуть просити про надання публічного замовлення або допущення до участі у конкурсі, або
 • будуть брати участь в процедурі надання публічного замовлення або в конкурсі.

Голова Управління публічних закупівель матиме право своїм рішенням накласти на зазначені суб’єкти штраф до 20 000 000 злотих.

У зв’язку із запровадженням нових умов обов’язкового відсторонення підрядника від процедури також виникає потреба внесення змін до закону про публічні закупівлі щодо вказання суб’єктивних доказів, які замовник може вимагати від підрядника для підтвердження того, що підстав для виключення з процедури на основі нововведень немає.

Проект також передбачає сувору кримінальну відповідальність…

Проєкт закону у ст. 15 запроваджує суворі кримінальні санкції за – взагалі кажучи – порушення положень ембарго на певні товари, які є предметом торгівлі з Російською Федерацією, Білоруссю та сепаратистськими республіками Донецької та Луганської областей, а також за участь у заходах з метою обходу заборон (або наслідком яких такий обхід є), що містяться у Регламентах, а також за ввезення або перевезення до Польщі та через Польщу вугілля, яке походить з території Російської Федерації або Білорусі, і входить до товарних позицій 2701 або 2704 Комбінованої номенклатури (КН) .

Таким чином, злочином буде, наприклад, порушення заборони на продаж, постачання, передачу чи експорт товарів і технологій, перерахованих у Додатку II до Регламенту № 2022/263, будь-якою фізичною або юридичною особою, організацією чи органом на вказаних територіях, або для використання на вказаних територіях, а також порушення заборони імпорту вугілля походженням з територій Російської Федерації та Білорусі.

Поки що порушення заборон або сприяння їх обходу не підлягало кримінальній відповідальності. Проєкт радикально змінює цей стан речей.

За вказані злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років.

З практичної точки зору це означає, що без попередньої надзвичайної м’якості призначеного покарання суд не зможе умовно зупинити його виконання, а сама загроза стягнення може бути використана прокуратурою як самостійне виправдання для подання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до Проєкту, особа, відповідальна за укладання такої комерційної операції, буде підлягати кримінальній відповідальності, з виключенням порушення провадження щодо осіб, які здійснюють лише виконавчі функції (наприклад, водії чи субпідрядники), і можуть не знати про злочин.

Метою застосовуваного механізму покарання є накладення суворої та переконливої санкції за порушення заборон на торгівлю товарами та надання послуг, які зазначені у Регламентах та у самому Проєкті.

З метою забезпечення ефективності притягнення до відповідальності винних, у Проєкті чітко зазначено, що скасування положень Регламентів, які містять заборони, порушення яких карається, не буде перешкодою для покарання винного, котрий порушив ці заборони на дату їх застосування.

Крім того, скасування положень Регламентів, на які є посилання у Проєкті у частині кримінальної відповідальності, не буде підставою для погашення судимості у силу закону.

Відповідно до Проєкту, суд також зможе ухвалити рішення про конфіскацію товарів, які становлять предмет злочину, навіть якщо вони не є власністю винного.

З точки зору кримінального законодавства варто також звернути увагу до положень, які забороняють використання, вживання або рекламування символів чи назв, що підтримують агресію Російської Федерації проти України, і за порушення яких передбачено штраф, обмеження волі або позбавлення волі максимум до 2 років.

***

Варто наголосити, що Проєкт ще підлягає опрацюванню у парламенті і може бути змінений, про що ми інформуватимемо вас у подальшому.

Powiązane