Legal Alert | Przedłużenie ważności pozwoleń i zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami

18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) („Ustawa Zmieniająca”). Ustawa ta, oprócz regulacji dotyczących stricte sektora energetycznego, wprowadza m.in. możliwość przedłużenia, w okresie do 31 grudnia 2025 r., ważności obowiązujących aktualnie pozwoleń i zezwoleń odpadowych.

Zgodnie z art. 226a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach („UOO”) dodanym Ustawą Zmieniającą, posiadane zezwolenie odpadowe nie wygasa po upływie czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów, w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące przed upływem tego czasu, złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia. Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane w odniesieniu do pozwolenia na wytwarzanie odpadów, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dodanych do art. 193 ustawy Prawo Ochrony Środowiska („POŚ”) ust. 1c – 1e.

Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do:

  1. pozwoleń i zezwoleń odpadowych, których ważność wygasa po dniu wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, tj. po 18 października 2022 r., pod warunkiem, że wniosek o wydanie nowego pozwolenia lub zezwolenia został złożony przed 18 października 2022 r.;
  2. pozwoleń i zezwoleń odpadowych, których ważność wygasa przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej (tj. pomiędzy 18 października 2022 r. a 18 stycznia 2023 r.), pod warunkiem, że   wniosek o wydanie nowego pozwolenia lub zezwolenia został złożony w terminie obowiązywania dotychczasowego,

z zastrzeżeniem, że w takim przypadku nie jest wymagane zachowanie w/w 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku.

Warunkiem skorzystania z dobrodziejstwa nowelizacji jest utrzymanie przez przedsiębiorcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku, w tym kosztów usunięcia i zagospodarowania odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, jeżeli takie zabezpieczenie jest wymagane zgodnie z art. 48a UOO albo art. 187 POŚ. Zabezpieczenie to może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej i być utrzymywane przez cały okres obowiązywania pozwolenia bądź zezwolenia, a w tym drugim przypadku dodatkowo do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, wydanej na podstawie art. 48a ust. 18 UOO.

W konsekwencji, z przedłużenia ważności pozwoleń i zezwoleń odpadowych będą mogli skorzystać posiadacze:

  1. zezwolenia na zbieranie odpadów;
  2. zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  3. zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
  4. pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
  5. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

po spełnieniu następujących warunków:

Data ważności pozwolenia

Warunek I Warunek II

Pozwolenie/ zezwolenie, którego ważność upływa przed 31.12.2025 r.

Złożenie wniosku o wydanie nowego pozwolenia lub zezwolenia nie później niż trzy miesiące przed upływem okresu, na jakie zostało wydane

Utrzymanie zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a UOO lub art. 187 POŚ

Pozwolenie/ zezwolenie, którego ważność upływa po 18.10.2022 r.

Złożenie wniosku o wydanie nowego pozwolenia lub zezwolenia przed 18.10.2022 r.

Pozwolenie/ zezwolenie, którego ważność upływa pomiędzy 18.10.2022 r. a 18.01.2023 r.

Złożenie wniosku o wydanie nowego pozwolenia lub zezwolenia po 18.10.2022 r. – w każdym wypadku przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego pozwolenia

 

W przypadku skorzystania przez posiadacza odpadów z powyższego rozwiązania, posiadane zezwolenie/ pozwolenie pozostaje w mocy do czasu:

  1. uprawomocnienia się nowego pozwolenia/ zezwolenia (względnie decyzji o odmowie wydania zezwolenia lub umorzeniu postępowania); albo
  2. pozostawienia wniosku o wydanie takiego nowego zezwolenia/pozwolenia bez rozpatrzenia.

Rozwiązanie to ma stanowić odpowiedź na przedłużające się postępowania administracyjne w sprawie zmiany zezwoleń lub pozwoleń odpadowych, toczących się w celu dostosowania ich do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Jako że na mocy przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, część z tych decyzji wygasała już 17 listopada 2022 r. lub wygaśnie w niedalekiej przyszłości, przyjęte przepisy mają na celu utrzymanie w mocy posiadanych decyzji dotyczących gospodarki odpadami do czasu uzyskania nowych, przy zachowaniu ciągłości prowadzenia działalności przez posiadaczy odpadów.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane