Legal Alert | Nowe terminy dot. sprawozdań finansowych

W dniu 31 marca 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące (m.in.) określenia terminów sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru rocznych sprawozdań finansowych („Nowe Rozporządzenie”).

Podobnie jak w roku 2020, nowe Rozporządzenie wydłuża obowiązujące przedsiębiorców terminy na rozliczenie minionego roku obrotowego, ze względu na możliwe utrudnienia w tym zakresie spowodowane pandemią Covid-19. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych zmian oraz różnic w stosunku do rozporządzenia z 2020 r.

Zmiany dotyczące PIT

  • Termin na przekazanie sprawozdania finansowego przez podatników prowadzących księgi rachunkowe ulega przedłużeniu do 31 lipca 2021 r.

Zmiany dotyczące ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

Nowe terminy, dot. ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych, które mają zastosowanie m.in. do spółek osobowych oraz części spółek kapitałowych:

  • Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych ulega przedłużeniu o 3 miesiące od dnia kończącego rok obrotowy.
  • Termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy ulega przedłużeniu o 90 dni.
  • Termin zakończenia inwentaryzacji składników aktywów z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych ulega przedłużeniu o 90 dni.
  • Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ulega przedłużeniu o 3 miesiące, tj. do końca 6 miesiąca od dnia bilansowego.

Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ulega przedłużeniu o 3 miesiące, tj. do końca 9 miesiąca od dnia bilansowego.

Okres sprawozdawczy

Wydłużone terminy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu
30 kwietnia 2021 r. (pod warunkiem, że termin na wykonanie objętych Nowym Rozporządzeniem obowiązków nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.)

Różnice w stosunku do roku 2020

W odróżnieniu od rozporządzenia z 2020 r.  wydłużenie terminów w 2021 nie obejmuje m.in. spółek publicznych, banków, funduszy emerytalnych, ubezpieczycieli i innych podmiotów objętych nadzorem nad rynkiem finansowym.

Niekonsekwencja prawodawcy

Podobnie jak w 2020 r., także Nowe Rozporządzenie również nie odnosi się do terminu odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy określonych w Kodeksie spółek handlowych – teoretycznie zatem takie zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego.

W konsekwencji, skorzystanie z wydłużonych terminów na sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego może się wiązać z niedotrzymaniem terminów wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.

Weryfikacja ewentualnych konsekwencji tej niespójności powinna zostać przeprowadzona w każdej spółce przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z wydłużonych Nowym Rozporządzeniem terminów.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane