Legal Alert | Zmiany dotyczące beneficjentów rzeczywistych (UBO)

19 stycznia 2021 r. do Sejmu wypłynął projekt zmieniający ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML). Projekt wprowadza m.in. zmiany w zakresie raportowania UBO do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zmiany w definicji UBO

 • definicja UBO będzie jednoznacznie wskazywać, że UBO jest każda osoba fizyczna spełniająca wskazane w ustawie przesłanki (rozwianie dotychczasowych wątpliwości);
 • usunięte zostaną zwroty wiążące UBO z „klientem” – co do tej pory budziło wątpliwości w kontekście raportowania do CRBR;
 • doprecyzowana zostanie definicja UBO trustu: w pewnych przypadkach za UBO trustu będzie uważana także grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.

Nowe podmioty zobowiązane do zgłoszenia UBO

Zakładane jest rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o UBO do CRBR o:

 • spółki partnerskie i spółki europejskie;
 • fundacje i stowarzyszenia rejestrowe;
 • spółdzielnie i spółdzielnie europejskie;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • trusty (których powiernicy lub osoby zajmujące równoważne do powierników stanowiska mają miejsce zamieszkania lub siedzibę̨ w Polsce lub – działając w imieniu lub na rzecz trustu – nawiązują̨ stosunki gospodarcze lub nabywają̨ nieruchomość́ w Polsce).

Podmioty te będą zobowiązane do dokonania zgłoszenia w terminie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej.

Zakres danych zgłaszanych do CRBR

Przewidywana jest zmiana zakresu danych dotychczas zgłaszanych do CRBR, m.in. raportowaniu będzie podlegać każde posiadane obywatelstwo.

W przypadku gdy UBO, członek organu, lub wspólnik uprawiony do reprezentowania spółki, posiada obywatelstwo, które nie zostało zgłoszone do CRBR, spółka będzie musiała dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego tej informacji w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej.

Nowe obowiązki

 • dla UBO – obowiązek dostarczenia podmiotowi dokonującemu zgłoszenia do CRBR wszystkich koniecznych informacji oraz dokumentów;
 • dla instytucji obowiązanych – m.in. obowiązek wyjaśniania rozbieżności pomiędzy informacjami zgłoszonymi do CRBR a ustalonymi przez instytucję (np. bank, dom maklerski, zakład ubezpieczeń, notariusza) w zakresie UBO klienta w trakcie KYC; rozbieżności mają być raportowane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Nowe sankcje

Nowe czyny zagrożone nałożeniem kary pieniężnej:

 • brak zgłoszenia lub terminowej aktualizacji informacji w CRBR lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym: do 1 000 000 zł;
 • niedostarczenie przez UBO podmiotowi dokonującemu zgłoszenia wszystkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia, aktualizacji informacji lub podanie informacji niezgodne ze stanem faktycznym: do 50 000 zł.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane