Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej, dotyczących wydawania interpretacji podatkowych w sprawach transakcji lub innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych

Pobierz alert w wersji PDF

 

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad nowelizacją w 2018 r. przepisów Ordynacji podatkowej, regulujących wydawanie interpretacji indywidualnych.

Planowana nowelizacja:

  • wprowadza zmiany w zakresie wniosków odnoszących się do skutków podatkowych transakcji i innych zdarzeń, dokonywanych z udziałem krajowych i zagranicznych podmiotów powiązanych (w rozumieniu przepisów PIT i CIT),
  • w istotny (niekorzystny) sposób może wpływać interpretacje podatkowe, które zostały już wydane na rzecz podatników w odniesieniu do transakcji i innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych.

Poniżej przedstawiamy zasadnicze postanowienia Nowelizacji.

1.  Wnioski Grupowe

W przypadku, gdy w transakcji lub innym zdarzeniu, będącym przedmiotem wniosku o interpretacje indywidualną, uczestniczą podmioty powiązane (w rozumieniu przepisów PIT i CIT),  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien być składany wspólnie przez podmioty powiązane uczestniczące w tej transakcji lub innym zdarzeniu („Wniosek grupowy”).

Wniosek powinien obejmować dodatkowe (niewymagane dotychczas) informacje, w szczególności:

  • wskazanie oczekiwanych lub uzyskanych korzyści, w tym podatkowych, wynikających (bezpośrednio lub pośrednio) z dokonania transakcji lub innych czynności,
  • wskazanie transakcji i innych czynności dokonanych, będących trakcie lub planowanych, od których uzależnione jest uzyskanie głównych korzyści, o których mowa wyżej,
  • wskazanie wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego, objętych opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (wartość powyżej 10 mln. zł)
  • wskazanie wartości głównych korzyści
  • wskazanie okresu, za który zostały określone wartości, o których mowa wyżej,
  • opis powiazań pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej wynosić będzie 6 miesięcy.

Tak jak dotychczas, Dyrektor KIS będzie mógł odmówić wydania interpretacji indywidualnej, gdy w jego ocenie istnieć będzie uzasadnione przypuszczenie, że do elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zastosowanie mogą mieć przepisy Klauzuli p/ko Unikaniu Opodatkowania (art. 119a Ordynacji podatkowej).

2.  Wpływ nowelizacji na toczące się postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej

Znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie także do wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, odnoszących się do transakcji lub innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych, które to wnioski zostały złożone lecz nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie nowych przepisów. W takich przypadkach, Dyrektor KIS będzie mógł wezwać do uzupełnienia tych wniosków, poprzez wskazanie informacji wymaganych dla Wniosków grupowych (vide pkt 1).

3.  Wpływ nowelizacji na interpretacje wydane przed jej wejściem w życie

W odniesieniu do interpretacji indywidualnych, które zostały wydane przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, a dotyczą transakcji lub innych zdarzeń spełniających przesłanki objęcia ich Wnioskami grupowymi, przewiduje się wygaśnięcie tych interpretacji z dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, jeśli podatnik, na rzecz którego interpretacja indywidualna została wydana, bez wezwania, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nie przekaże Dyrektorowi KIS informacji wymaganych we Wniosku Grupowym (vide pkt 1).

W wyniku przekazania powyższych informacji, Dyrektor KIS może:

  • dokonać zmiany wydanej interpretacji w zakresie opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego bądź w zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy (np. uznać je za nieprawidłowe),
  • uchylić interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie, jeśli w świetle przekazanych nowych informacji uzna, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że do elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, mogą mieć zastosowanie przepisy Klauzuli p/ko Unikaniu Opodatkowania.

4.  Konieczność weryfikacji posiadanych interpretacji indywidualnych

Z uwagi na wskazane wyżej w pkt 3 ryzyko wygaśnięcia uzyskanych dotychczas interpretacji indywidualnych, istotne znaczenie mieć będzie ich przegląd pod kątem spełniania przez nie warunków, uzasadniających konieczność przekazania Dyrektorowi KIS dodatkowych informacji.

Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w tym zakresie.

W przypadku pytań lub konieczności uszczegółowienia projektu nowelizacji, proszę o kontakt.

Powiązane