Wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania kar pieniężnych a proporcjonalność kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK – próba analizy

W najnowszym wydaniu internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR nr 5(9)) ukazał się artykuł autorstwa Szymona Murka: „Wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania kar pieniężnych a proporcjonalność kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK – próba analizy”.

W artykule autor omawia politykę karania przedsiębiorców stosowaną przez Prezesa UOKiK przez pryzmat obowiązywania aktów soft law dotyczących deklarowanego przez Prezesa UOKiK sposobu obliczania wysokości kar pieniężnych. W początkowej części artykułu przedstawiono omówienie systemu kar pieniężnych w prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji. W dalszej części analizie poddano praktykę decyzyjną Prezesa UOKiK, w szczególności z przełomu lat 2019 i 2020, pod kątem konieczności aktualizacji wyjaśnień w sprawie kar o nowe kategorie naruszeń.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją ⇒ PDF

Powiązane