Tax Alert | Obecne i planowane preferencje podatkowe w związku z wojną w Ukrainie

ПОСИЛАННЯ НА ВЕРСІЮ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ТЕКСТОМ

Zaliczenie do KUP przekazywanych darowizn

Możliwość zaliczenia do KUP darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa („Specustawa”) przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wytworzenie lub cenę nabycia rzeczy i praw przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Chodzi
o darowizny przekazane na rzecz określonych podmiotów, tj.:

 • organizacjom pozarządowym oraz organizacjom pożytku publicznego,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotom wykonującym na terytorium RP lub Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Specustawa przewiduje możliwość zaliczenia do KUP darowizn jedynie w wysokości 100%, choć w przypadku darowizn przeznaczonych na walkę z pandemią COVID-19 podobna ulga umożliwiała zaliczenie darowizn w wysokości 200%. Preferencja miałaby obowiązywać od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Dotychczas jedyna możliwość zaliczenia pomocy do KUP wynikała z art. 18 ust. 1 pkt 1) ustawy CIT oraz art. 26 ust. 1 pkt 9) ustawy PIT. Przepisy te umożliwiały odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na działalność pożytku publicznego (maksymalnie do wysokości 10% dochodu u podatników CIT oraz do 6% dochodu u podatników PIT).

 Zerowa stawka VAT na cele  związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie 

Wszelkie darowizny i nieodpłatne świadczenia przekazane na rzecz pomocy ofiarom działań wojennych w Ukrainie
z 0% VAT.

Minister Finansów wydał Rozporządzenie, na mocy którego wprowadzono stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczeń usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie. Stawka ma jednak zastosowanie tylko do darowizn i nieodpłatnych świadczeń przekazywanych na rzecz określonych podmiotów, tj.:

 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 • podmiotów leczniczych
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Warto zaznaczyć, że zakres przedmiotowy preferencji jest otwarty, zatem obejmuje wszelkie darowizny i nieodpłatne świadczenia. Należy jednak podkreślić, że zerową stawkę można zastosować pod warunkiem zawarcia umowy pomiędzy podatnikiem (darczyńcą) a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów (obdarowanym). Preferencja będzie miała zastosowanie od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r.

Zwolnienia podatkowe i ulga na powrót

W finalnym brzmieniu Specustawy nie znalazły się pierwotnie projektowane rozwiązania dotyczące zwolnienia obywateli Ukrainy z podatku od spadków od darowizn (postulowane również przez ekspertów). Oznacza to, że otrzymane przez obywateli Ukrainy darowizny podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z nimi, otrzymane darowizny będą wolne od podatku od spadków i darowizn do łącznej kwoty 4902 PLN (w przypadku gdy obdarowany nie jest spokrewniony z darczyńcą). Limit ten dotyczy darowizn od tego samego darczyńcy otrzymanych w okresie 5 lat. Tak długo, jak nie jest przekroczona kwota wolna, nie ma obowiązku zgłaszania darowizny do organu, czy składania deklaracji w podatku od spadków i darowizn. W przypadku jednak przekroczenia limitu kwoty wolnej, obowiązki te będą ciążyć na obdarowanym.

Zwolnienie obywateli Ukrainy z PIT w zakresie otrzymanego wsparcia.

Specustawa przewiduje natomiast zwolnienie obywateli Ukrainy z PIT w zakresie otrzymanego wsparcia. Chodzi tutaj o otrzymywane nieodpłatnie świadczenia, takie jak udostępnienie lokalu mieszkalnego, wyżywienie czy pomoc medyczna i leczenie. Jeśli chodzi zaś o opodatkowanie PIT pracy obywatela Ukrainy podjętej w Polsce, to zasady rozliczeń obowiązujące w tym zakresie będą odmienne w zależności od tego, czy taka osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy zlecenia, jak również długości jej pobytu na terytorium RP (szerzej o tym zagadnieniu w naszym alercie dotyczącym kwestii rezydencji podatkowej osób przybyłych z Ukrainy).

W tym kontekście należałoby wystosować postulat możliwości objęcia obywateli Ukrainy tzw. ulgą na powrót. Jest to preferencja podatkowa wprowadzona na mocy Polskiego Ładu, umożliwiająca zwolnienie przychodów m.in. ze stosunku pracy i umów zlecenia z PIT (do kwoty 85 528 zł rocznie) przez 4 lata. Z preferencji tej obecnie mogą jednak skorzystać tylko Polacy powracający z emigracji, osoby posiadające Kartę Polaka, obywatele UE, EOG czy Konfederacji Szwajcarskiej lub osoby mające miejsce zamieszkania w krajach wymienionych w art. 21 ust. 43 pkt 3) lit. b) ustawy PIT. Wśród państw wymienionych w tym przepisie nie ma jednak Ukrainy. O ile więc uchodźca z Ukrainy posiada Kartę Polaka, będzie mieć możliwość skorzystania z ulgi na powrót. W przeciwnym razie ulga będzie dla niego niedostępna, dlatego też warto, aby
w obliczu obecnego kryzysu ustawodawca uzupełnił wskazaną listę państw umożliwiając obywatelom Ukrainy skorzystanie z ulgi.

Naturalnie, nowe regulacje mają istotny wpływ na rozliczenia pracowników będących obywatelami Ukrainy przez polskich pracodawców. Będziemy również stale monitorować kolejne rozwiązania legislacyjne oraz na bieżąco informować Państwa
o kluczowych zagadnieniach.

Pobierz alert w wersji PDF


Завантажити PDF 

Поточні та заплановані податкові преференції у зв’язку з війною в Україні

Зарахування пожертв до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування

Можливість включення пожертв, зроблених на цілі, пов’язані з протидією наслідкам бойових дій на території України, до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування.

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави («Спеціальний закон»)1 передбачає можливість віднесення до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування, витрат на виробництво або придбання товарів та прав, переданих для цілей, пов’язаних із протидією наслідкам воєнних дій на території України. Йдеться про пожертви, зроблені конкретним суб’єктам, а саме:

 • неурядовим та громадським організаціям,
 • органам місцевого самоврядування,
 • Урядовій агенції стратегічних резервів,
 • суб’єктам, які здійснюють медичну діяльність або діяльність у сфері медичного порятунку на території Республіки Польща або України.

Спеціальний закон передбачає можливість включення 100% пожертв до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування, хоча у випадку пожертв, призначених на боротьбу з пандемією COVID-19, подібна пільга дозволяла визнавати пожертви у розмірі 200%. Перевага повинна діяти з 24 лютого по 31 грудня 2022 року.

До цього часу єдина можливість включення пожертв до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування,  випливала зі ст. 18 абз. 1 п. 1 закону про податок на прибуток та ст. 26 абз. 1 п. 9 закону про ПДФО. Ці положення дозволяли відраховувати з бази оподаткування пожертви на суспільно корисну діяльність (максимум до 10% доходу платників податку на прибуток та до 6% доходу платників ПДФО).

Нульова ставка ПДВ на цілі, пов’язані з наданням допомоги постраждалим від бойових дій в Україні

Міністр фінансів видав Постанову2, згідно з якою запроваджена ставка ПДВ у розмірі 0% для безоплатних поставок товарів або послуг з метою надання допомоги постраждалим від бойових дій в Україні. Однак ставка поширюється лише на пожертви та безоплатні виплати, надані окремим суб’єктам, а саме:

 • Урядовій агенції стратегічних резервів,
 • медичним установам,
 • органам місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що матеріальний обсяг преференцій відкритий, тому до нього входять усі пожертви та безповоротні виплати. Але слід підкреслити, що нульова ставка може застосовуватися за умови укладання угоди між платником податків (дарувальником) та одним із зазначених суб’єктів (одержувачем). Преференція діятиме з 24 лютого до 30 червня 2022 року.

Звільнення  від оподаткування та пільги для повернення

В остаточну редакцію спеціального закону не увійшли запропоновані рішення (у т.ч. експертами) щодо звільнення громадян України від сплати податку на спадщину та пожертви. Це означає, що пожертви, отримані громадянами України, підлягають оподаткуванню на загальних підставах. Згідно з ними, отримані пожертви будуть звільненими від податку на спадщину та пожертви на загальну суму 4902 злотих (якщо одержувач не є родичем дарувальника). Це обмеження поширюється на пожертви від того самого дарувальника, отримані протягом 5-річного періоду. До тих пір, поки неоподатковувана сума не буде перевищена, немає обов’язку повідомляти про пожертви у відповідний орган або подавати декларацію про податок на спадщину та пожертви. Однак у випадку перевищення ліміту неоподатковуваної суми ці зобов’язання несе одержувач.

Спеціальним законом передбачене звільнення громадян України від ПДФО за отриману допомогу. Йдеться про безповоротні виплати, такі як надання квартири, харчування, медичної допомоги та лікування. Що стосується оподаткування ПДФО доходів від робіт, виконаних громадянином України у Польщі, то правила розрахунку податку будуть відрізнятися залежно від того, чи буде така особа працевлаштована на підставі трудового договору чи наказу, а також від тривалості її перебування на території Республіки Польща (ширше з цього приводу – у нашому повідомленні з питання податкового резидентства осіб, які прибувають з України).

У цьому контексті доречно було б запропонувати для громадян України можливість  т.зв. пільги на повернення. Це податкова преференція, запроваджена згідно з програмою «Польського ладу», яка дозволяє звільнити доходи, зокрема від трудових відносин та договорів замовлення, від ПДФО (у сумі до 85 528 злотих на рік) терміном на 4 роки. Однак наразі цією перевагою можуть скористатися лише поляки, які повертаються з еміграції, особи з картою поляка, громадяни ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарської Конфедерації або особи, які проживають у країнах, зазначених у ст. 21 абз. 43 п. 3b закону про ПДФО. Проте Україна не входить до числа країн, зазначених у цьому положенні. Тож, якщо у біженця з України є карта поляка, він зможе скористатися пільгою для повернення, інакше вона йому буде недоступна, тому законодавцю в умовах нинішньої кризи варто доповнити вказаний перелік країн, дозволивши громадянам України скористатися цією пільгою.

Природно, що нові положення мають значний вплив на розрахунки польських роботодавців з працівниками, які є громадянами України. Ми будемо постійно відстежувати нові законодавчі рішення та інформувати вас про ключові питання в них.

 

Powiązane