Projekt zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej

Pobierz alert w wersji PDF

Niedawno ukazał się projekt nowelizacji m. in. ustaw o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Jedną z propozycji jest modyfikacja zasad poboru tzw. podatku u źródła od dywidend krajowych i transgranicznych, a także od transgranicznych płatności odsetek, należności licencyjnych i wypłat z tytułu usług niematerialnych. Zmiana przewiduje ograniczenia utrudniające stosowanie zwolnień i obniżonych stawek przy wypłatach podatku u źródła.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Istotne zmiany w tym zakresie przewidziane w projekcie obejmują:

 • utrzymanie dotychczasowych zasad poboru podatku przy wypłatach transgranicznych nieprzekraczających 2.000.000 złotych łącznie dla należności na rzecz jednego podatnika w danym roku podatkowym dokonywanych z tytułu m. in.
  – dywidend,
  – odsetek,
  – należności licencyjnych,
  – świadczonych usług niematerialnych;
 • obowiązek poboru podatku w pełnej wysokości od ww. wypłat ponad kwotę 2.000.000 złotych bez stosowania zwolnień i stawek obniżonych przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustawie o CIT;
 • podatnik lub płatnik będzie mógł wystąpić do organu podatkowego o zwrot wpłaconego podatku w odrębnym trybie, obejmującym badanie przez organy m.in. czy:
  – rzeczywisty odbiorca należności jest podatnikiem podatku dochodowego w swoim kraju i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,
  – zachodzą przesłanki do zastosowania przez organ przepisów o unikaniu opodatkowania (ang. GAAR);
 • termin na zwrot podatku ma wynosić 6 miesięcy i może być wydłużony;
 • wyjątki od obowiązku poboru podatku będą wyłącznie w sytuacjach:
  – wydania przez organ podatkowy w terminie 6 miesięcy na wniosek podatnika opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z podatku u źródła;
  – złożenia oświadczenia przez płatnika pod rygorem odpowiedzialności karnej o dokonaniu weryfikacji beneficjenta rzeczywistego należności i posiadaniu odpowiednich dokumentów uzasadniających niepobranie podatku lub pobranie podatku w niższej kwocie;
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe obok obowiązku zapłaty podatku – w przypadku, gdy oświadczenie płatnika co do zasadności zastosowania zwolnienia z podatku u źródła okaże się niezgodne z prawdą, dodatkowe  zobowiązanie będzie wymierzone w wysokości 10% podstawy opodatkowania wypłaconej należności lub w podwójnej wysokości, gdy podstawa opodatkowania wyniesie ponad 15.000.000 złotych lub gdy organ nałożył na płatnika w ciągu 10 ostatnich lat dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

W przypadku wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podmiotów krajowych obowiązywać będą analogiczne reguły poboru i zwrotu podatku u źródła.

Zwracamy uwagę, że nowe przepisy obejmą również wypłaty z zysków osiągniętych w 2018 roku. Mając to na uwadze, zwracamy Państwa uwagę na konieczność weryfikacji okoliczności wpływających na zwolnienia i stawki  podatku u źródła.

W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powiązane