Pogotowie Podatkowe | #5 – Postępowanie sądowo-administracyjne

W kolejnym, piątym już odcinku Pogotowia Podatkowego, Stanisław Gordziałkowski mówi o Postępowaniu sądowo-administracyjnym. Zapraszamy do lektury i obejrzenia materiału video.

 1. Zasada ogólna – rozstrzygnięcia organów podatkowych podlegają kontroli sądowo-administracyjnej. To oznacza, że jeżeli nie zgadzamy się z ostatecznym rozstrzygnięciem organu podatkowego możemy złożyć skargę do WSA.
 2. Co możemy zaskarżyć – np. decyzje wydane przez organ podatkowy, interpretacje podatkowe, niektóre postanowienia organów podatkowych.
 3. Tryb składania – skargę składamy na piśmie, w terminie 30 dni od otrzymania ostatecznego rozstrzygnięcia za pośrednictwem organu, który wydał to rozstrzygnięcie.
 4. Co musi zawierać skarga – m.in. wskazanie co skarżymy, zarzuty i w miarę zwięzłe uzasadnienie. Jeżeli skargę składa pełnomocnik musi dać PoA i je opłacić. Wady formalne (np. brak pełnomocnictwa, brak dowodu opłaty wpisu za skargę) mogę zostać uzupełnione, ale nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania z WSA.
 5. Czy skarga wstrzymuje wykonanie rozstrzygnięcia (np. decyzji) – nie, ale można wnieść w skardze o wstrzymanie w trybie art. 61 PPSA (warunki). W praktyce, taki wniosek Sąd rozpatrzy dopiero po jakimś czasie (tygodnie / nawet miesiące), a do tego czasu już może dojść do egzekucji. Dlatego, warto również złożyć do organu wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej, co zasadniczo wstrzyma egzekucję.
 6. Co robi Sąd – zasadniczo nie prowadzi samemu postępowania dowodowego, lecz bada prawidłowość formalną i materialną zaskarżonego rozstrzygnięcia. Co do zasady, sąd nie jest związany zarzutami ze skargi, tj. musi ustalić prawdę materialną (ale uwaga wyjątek – skargi dot. wydanych interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających – tutaj zakres zarzutów oraz powołana podstawa prawna są wiążące dla sądu, a zatem bardzo ważne aby prawidłowo je sformułować w skardze).
 7. Rozstrzygnięcie Sądu – zasadniczo Sąd orzeka wyrokiem uwzględniając skargę lub ją oddalając:
  1. Jeżeli Sąd uwzględni skargę to uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie organu (Uwaga: Sąd może też uchylić jednocześnie rozstrzygnięcie organu I instancji – warto o to wnieść w skardze).
 8. NSA – każdej stronie przysługuje skarga kasacyjna do NSA. Skarga do NSA jest bardziej sformalizowana i wymaga precyzyjnego wskazania zarzutów oraz podstawy prawnej, którymi zasadniczo NSA jest związany. Wnosi się ją również w terminie 30 dni do NSA, za pośrednictwem WSA (uwaga – złożenie skargi kasacyjnej bezpośrednio do NSA jest zasadniczo bezskuteczne).
 9. Jak orzeka NSA – jeżeli NSA uwzględni skargę to uchyla wyrok i przekazuje sprawę WSA / orzeka co do meritum (rozpoznaje skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona).

Powiązane