Legal Alert | Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

Z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin na złożenie sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sprawozdań.

Podstawa prawna
Art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nakłada na największych przedsiębiorców obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania
Obowiązek złożenia sprawozdania ciąży na kierownikach:

 • podatkowych grup kapitałowych bez względu na wysokość osiągniętych przychodów w poprzedzającym roku kalendarzowym;
 • innych podatników niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w poprzednim roku podatkowym przekracza 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego;
 • spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych sprawozdanie ma obowiązek przekazać kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Termin złożenia sprawozdania
Sprawozdanie należy złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku.

Sprawozdanie za 2020 rok należy przekazać do 31 stycznia 2021 roku.

Spółki nieruchomościowe obowiązane są złożyć pierwsze sprawozdanie za 2021 r., tj. do 31 stycznia 2022 r.

Forma oraz sposób złożenia sprawozdania
Sprawozdanie składa się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na elektronicznym formularzu udostępnionym na stronie internetowej:  biznes.gov.pl – formularz sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Elementy sprawozdaniaSprawozdanie powinno zawierać następujące dane:

 • firmę (nazwę) oraz numer identyfikacji podatkowej;
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych
  w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  a) nieprzekraczającym 30 dni,
  b) od 31 do 60 dni,
  c) od 61 do 120 dni,
  d) przekraczającym 120 dni
  – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych
  w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  a) nieprzekraczającym 30 dni,
  b) od 31 do 60 dni,
  c) od 61 do 120 dni,
  d) przekraczającym 120 dni
  – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania w terminie
Na kierowników podmiotu, który nie przekaże sprawozdania w terminie zostanie nałożona kara grzywny.

Kara grzywny zostanie nałożona także na tego, kto utrudnia lub udaremnia terminowe złożenie sprawozdania.

Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych
Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku złożenia sprawozdania służy wykrywaniu podmiotów kwalifikujących się do kontroli pod względem nadmiernego opóźniania się w spełnianiu świadczeń pieniężnych z transakcji handlowych.

W przypadku, gdy na podstawie danych ujawnionych w Sprawozdaniu powstanie uzasadnione przypuszczenie powstania nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, może zostać wszczęte przez Prezesa UOKiK postępowanie, w ramach którego zostanie nałożona na dany podmiot administracyjna kara pieniężna.

Przesłanką nałożenia administracyjnej kary pieniężnej jest nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez dany podmiot. Nadmierne opóźnianie się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie kolejnych trzech miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 mln zł, a w przypadku postępowań prowadzonych w latach 2020-2021 co najmniej 5 mln zł.

Materiały pomocne przy przygotowywaniu sprawozdania
W razie bardziej szczegółowych pytań dotyczących Sprawozdań warto skorzystać z opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii Praktycznego Poradnika [link:  biznes.gov.pl – Praktyczny Poradnik].

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane