Zbliża się czas zgłoszenia przez spółki handlowe danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Już 13 października 2019 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Prawie wszystkie spółki handlowe będą musiały w odpowiednim terminie złożyć do Rejestru informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych.

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty? 

Beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia. Szczegółowe zasady ustalania UBO zawiera ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

 

Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego? 

Prawidłowe ustalenie UBO jest procesem skomplikowanym. O tym, czy określona osoba fizyczna posiada status UBO może decydować wiele okoliczności faktycznych i prawnych, w tym m.in.:

 • faktyczne oddziaływanie na spółkę
 • bezpośredni i pośredni udział kapitałowy w spółce
 • bezpośrednie lub pośrednie dysponowanie głosami w organie stanowiącym
 • szczególne uprawnienia korporacyjne (np. uprawnienie do powoływania większości członków organu zarządzającego)
 • wykonywanie praw użytkownika z udziałów lub akcji
 • wykonywanie praw zastawnika z udziałów lub akcji (np. w przypadku zobowiązań kredytowych zabezpieczonych zastawem)

Kto musi zgłaszać beneficjenta rzeczywistego? 

Wszystkie (!):

 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych)

Kiedy trzeba dokonać zgłoszenia? 

 • od 13.10.2019 r. dla nowych spółek
 • max. do 13.04.2020 r. dla spółek już istniejących
 • ciągły obowiązek aktualizacji danych

Co grozi za brak zgłoszenia? 

Niedopełnienie przez spółkę obowiązku zgłoszenia informacji w odpowiednim terminie jest zagrożone karą pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN

 

Jak możemy pomóc? 

 • Przeprowadzenie dedykowanego badania Q&A w celu ustalenia beneficjentów rzeczywistych
 • Sporządzenie lub weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej do Rejestru
 • Uregulowanie procedur związanych z aktualizacją danych w Rejestrze

 

Pobierz alert w wersji pdf.

Powiązane