Z problematyki podstaw umorzenia postępowania przez sąd skargowy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.5.2019 r. (IV CSK 69/18)

W najnowszym Kwartalniku PZP ukazała się Glosa autorstwa Żanety Urbaniak.

Przedmiotem glosowanego postanowienia SN były rozważania o możliwości modyfikacji żądania zgłoszonego na etapie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą na dalszych etapach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia przez sąd powszechny, podjętej w wyniku wniesienia skargi na orzeczenie Izby.

Na wstępie należy wskazać, że art. 198a ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych materializuje prawa do kontroli orzeczeń Izby przez II instancję, którą zgodnie z art. 198b ust. 1 ZamPublU jest sąd okręgowy. Tak ukształtowany sposób postępowania stanowi realizację zasady prawa do dwuinstancyjnego postępowania i kontroli orzeczenia przez sąd wyższej instancji.

Skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej składa się za pośrednictwem Izby do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego. W ustawie z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych sądem właściwym był Sąd Okręgowy w Warszawie. Ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych przywraca sąd ds. zamówień publicznych, który w ocenie ustawodawcy przyczyni się do skrócenia czasu rozpoznawania spraw oraz zapewni jakość orzeczeń sądowych z zakresu zamówień publicznych.

Pełną wersję publikacji można pobrać TUTAJ

Powiązane