Legal Alert | Tranzyt ukraińskich produktów rolnych przez terytorium Polski od 16 września 2023 r.

ПОСИЛАННЯ НА ВЕРСІЮ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ТЕКСТОМ

Dnia 15 września 2023 r. zakończył się okres obowiązywania Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1100 z dnia 5 czerwca 2023 r. wprowadzającego środki zapobiegawcze dotyczące niektórych produktów pochodzących z Ukrainy. Na jego mocy zakazane było przywożenie na terytorium Polski oraz Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii niektórych produktów rolnych z Ukrainy, natomiast możliwy był ich transport tranzytem przez te kraje.

W nowym stanie prawnym, obowiązującym od dnia 16 września 2023 r., przywóz pewnych produktów rolnych z Ukrainy do Polski nadal jest zakazany, natomiast ich przewóz tranzytem przez terytorium RP i wywóz do innych krajów nadal jest dozwolony.

Ten nowy stan prawny wynika z przepisów prawa polskiego, tj. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, które weszło w życie z dniem 16 września 2023 r.  (dalej „Rozporządzenie”). Rozporządzenie zawiera wykaz tych produktów rolnych.

Nie mogą one być przywożone do Polski.

Mogą natomiast być przewożone tranzytem przez terytorium Polski w ramach procedury tranzytu zewnętrznego w rozumieniu art. 226 unijnego kodeksu celnego albo wspólnej procedury tranzytowej w oparciu o Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzoną w Interlaken dnia 20 maja 1987 r., zaś tranzyt ma się zakończyć w jednym z 5 portów morskich:

 • Gdańsk,
 • Gdynia,
 • Świnoujście,
 • Szczecin,
 • Kołobrzeg.

lub poza terytorium RP.

Rozporządzenie zawiera w załączniku wykaz produktów rolnych pochodzących z terytorium Ukrainy, których dotyczy.

Obejmuje on następujące produkty rolne, które były objęte poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE:

 • pszenica zwyczajna (z wyjątkiem nasion do siewu) – kod CN ex 1001 99 00,
 • kukurydza (z wyjątkiem nasion do siewu) – kod CN 1005 90 00,
 • nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane (z wyjątkiem nasion do siewu) – kod CN 1205 10 90, ex 1205 90 00,
 • nasiona słonecznika, nawet łamane (z wyjątkiem nasion do siewu) – kod CN 1206 00 91, 1206 00 99

a ponadto obejmuje następujące wybrane produkty powstałe z przetworzenia ww. produktów:

 • mąkę pszenną z pszenicy zwyczajnej i orkisza (kod CN 11010015)
 • oraz otręby, śrutę, makuchy i inne pozostałości odsiewu, przemiału, innej obróbki zbóż i roślin lub z ekstrakcji tłuszczów i olejów – chodzi o produkty o kodach CN:

– 23021090

– 23023010

– 23023090

– 23064100

– 23064900, a także

 • makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub
  w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych lub mikrobiologicznych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305.

W uzasadnieniu Rozporządzenia wskazuje się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz bezpieczeństwa publicznego.

Pobierz Alert w wersji PDF


 

Завантажити PDF

15 вересня 2023 року закінчився термін дії виконавчого Регламенту Комісії (ЄС) 2023/1100 від 5 червня 2023 року про запровадження превентивних заходів щодо певних товарів походженням з України. Відповідно до нього, імпорт певної сільськогосподарської продукції з України на території Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії був заборонений, в той час як її транспортування через ці країни було можливим.

Відповідно до нових правил, що діють з 16 вересня 2023 року, імпорт певних сільськогосподарських продуктів з України до Польщі все ще заборонений, тоді як їхній транзит через територію Республіки Польща та експорт до інших країн все ще дозволений.

Цей новий правовий режим випливає з положень польського законодавства, а саме Розпорядження Міністра Розвитку і Технологій від 15 вересня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яке набрало чинності 16 вересня 2023 року  (далі – «Розпорядження»). Розпорядження містить перелік цих сільськогосподарських продуктів.

Зазначені в ньому продукти не можуть бути ввезені до Польщі.

Однак вони можуть перевозитися транзитом через територію Польщі за процедурою зовнішнього транзиту в розумінні статті 226 Митного Кодексу ЄС або за процедурою спільного транзиту на основі Конвенції про процедуру спільного транзиту, укладеної в Інтерлакені 20 травня 1987 року і транзит повинен завершитися в одному з п’яти морських портів:

 • Гданськ,
 • Гдиня,
 • Свіноуйсьце,
 • Щецин,
 • Колобжег

або за межами території Республіки Польща.

Розпорядження містить у додатку перелік сільськогосподарської продукції, яка походить з території України, на яку поширюється його дія.

Воно включає наступні сільськогосподарські продукти, які були охоплені попереднім виконавчим Регламентом Комісії ЄС:

 • пшениця звичайна (за винятком насіння для посіву) – код CN ex 1001 99 00,
 • кукурудза (крім насіння для посіву) – код CN 100590 00,
 • насіння ріпаку або суріпиці, в тому числі подрібнене (за винятком насіння для посіву) – код CN 1205 10 90, ex 1205 90 00,
 • насіння соняшнику, в тому числі подрібнене (за винятком насіння для посіву) – код CN 1206 00 91, 1206 00 99

і додатково включає наступні вибрані продукти, отримані в результаті переробки вищезазначених продуктів:

 • борошно зі звичайної пшениці та полби (код CN 11010015)
 • і висівки, макуха та інші залишки від просіювання, розмелювання чи іншого оброблення зернових і рослинних культур або від екстракції жирів та олій – продукти з кодами CN:

– 23021090

– 23023010

– 23023090

– 23064100

– 23064900, а також

 • макуха та інші тверді залишки, в тому числі мелені, або у вигляді гранул, одержані в результаті екстракції рослинних або мікробіологічних жирів чи олій, крім тих, що включені до товарної позиції 2304 або 2305.

У обґрунтуванні до Розпорядження вказується на необхідність забезпечення продовольчої та громадської безпеки Польщі.

Powiązane