Legal Alert | Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD/ESRS. Nowe obowiązki

Dyrektywa CSRD
Obowiązująca od 5 stycznia 2023 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – tzw. CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadza rewolucyjne zmiany już od roku 2024:

 • znacząco poszerza krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju – szczegóły poniżej w punkcie Kto będzie musiał raportować i od kiedy?
 • wymaga, aby raportowanie obejmowało zagadnienia, które są istotne, było dokonywanie rzetelnie, w sposób zapewniający porównywalność (także z raportami innych spółek) i weryfikowalność przedstawianych informacji, a także aby przedstawiane informacje były zrozumiałe dla odbiorcy – w tym celu raporty będą musiały być sporządzane zgodnie ze standardami ESRS, o czym piszemy więcej w punkcie Raportowanie zgodnie z ESRS poniżej;
 • sprawozdanie zrównoważonego rozwoju będzie częścią sprawozdania z działalności – zarząd będzie więc ponosił odpowiedzialność karną w razie niesporządzenia tego sprawozdania, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w nim nierzetelnych danych, a także w razie niezłożenia go do KRS lub nieudostępnienia wspólnikom lub akcjonariuszom;
 • sprawozdanie będzie podlegało audytowi – atestacji, początkowo przez biegłych rewidentów, a docelowo przez „niezależnego dostawcę usług atestacyjnych”
 • punktem wyjścia do przygotowania sprawozdania zrównoważonego rozwoju będzie ocena istotności (materiality assessment) – w ramach tego (dość skomplikowanego i wielowątkowego) procesu jednostka sama będzie oceniać, jakie zagadnienia zrównoważonego rozwoju są dla niej istotne i w związku z tym muszą być przez nią zaraportowane; prawidłowość oceny będzie weryfikował audytor;
 • konieczne będzie wdrożenie procesu należytej staranności (due diligence) zgodnie z wytycznymi zawartymi w ESRS oraz Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka i Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, który wspierał będzie proces oceny istotności; konieczne będzie też zaangażowanie w proces interesariuszy (stakeholders);
 • ocena istotności obejmować będzie nie tylko działania własne przedsiębiorstwa, ale również jego łańcuch wartości i relacje biznesowe;
 • zidentyfikowane w ramach procesu oceny istotności wpływy (impacts), ryzyka (risks) i szanse (opportunities) w zakresie zrównoważonego rozwoju mogą wymagać zmian strategii i modelu biznesowego przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do opisania w raporcie w jaki sposób zagadnienia zrównoważonego rozwoju wpływają na jego strategię i model biznesowy;
 • elementem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju będzie dokonanie ujawnień kluczowych wskaźników wyników (KPIs) zgodnie z art. 8 rozporządzenia o taksonomii UE (rozporządzenie (UE) 2020/852); w związku z tym, na potrzeby raportowania konieczne będzie również dokonanie oceny zgodności działalności gospodarczej z taksonomią.

Dyrektywa CSRD powinna zostać zaimplementowana do polskiego porządku prawnego do 6 lipca 2024 r.

Kto będzie musiał raportować i od kiedy?
Obowiązki raportowania na podstawie dyrektywy CSRD będą w Polsce dotyczyły ok. 3.000 spółek. Ponieważ proces raportowania może stanowić poważne wyzwanie dla przedsiębiorstw, które dotychczas nie przygotowywały sprawozdań niefinansowych, dyrektywa przewiduje stopniowe wejście w życie nowych obowiązków:

2025

(za 2024 r.)

2026

(za 2025 r.)

2027

(za 2026 r.)

2029

(za 2028 r.)

Spółki objęte regulacją

Duże spółki (objęte dyrektywą NFRD)

Pozostałe duże spółki MŚP notowane na rynku regulowanym

Podmioty zależne, których spółki  dominujące są spoza UE

Kryteria Duże przedsiębiorstwa będące jednostkami zainteresowania publicznego (JZP), tj. przedsiębiorstwami notowanymi na rynku regulowanym UE, instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń lub innymi jednostkami wskazanymi jako JZP przez państwa członkowskie, spełniające następujące kryteria:

 • obrót netto  > 50 mln EUR
 • lub suma bilansowa >25 mln EUR
 • oraz średnioroczne zatrudnienie >500 pracowników
Pozostałe duże przedsiębiorstwa z UE spełniające 2 z 3 kryteriów:

 • średnioroczne zatrudnienie > 250 pracowników
 • obrót netto >50 mln EUR
 • suma bilansowa >25 mln EUR
Jednostki notowane na rynku regulowanym UE

Wszystkie duże spółki oraz małe i średnie spółki notowane na rynku regulowanym UE, które mają spółkę dominującą najwyższego szczebla z kraju trzeciego (o ile jej skonsolidowane przychody netto na terenie UE przekroczyły 150 mln EUR w poprzednim i bieżącym roku obrotowym)

 

ESRS
Sprawozdania zrównoważonego rozwoju muszą być sporządzane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS).

Pierwszy (podstawowy) zestaw ESRS obejmuje 12 standardów, na które składają się: (i) 2 standardy przekrojowe, które określają podstawowe zasady raportowania (ESRS 1) oraz ujawnienia ogólne obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw (ESRS 2), a także (ii) 10 standardów tematycznych dotyczących zagadnień środowiskowych (E), społecznych (S) i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (etyką w biznesie; G). Zakres ujawnień w ramach standardów tematycznych uzależniony jest od wyników oceny istotności.

W kolejnych alertach prawnych omówimy bardziej szczegółowo strukturę ESRS oraz poszczególne standardy, a także wyjaśnimy szerzej kluczowe pojęcia wskazane powyżej – w tym: ocenę istotności, proces należytej staranności i zaangażowanie interesariuszy. Już teraz zwracamy uwagę, że polska wersja językowa ESRS jest daleka od doskonałości – stąd w naszych alertach kluczowe pojęcia przedstawiamy również w angielskiej wersji językowej i rekomendujemy pracę na obu wersjach językowych.

Jak możemy pomóc?
Nasz liczący już ponad 15 prawników Zespół ESG, pomaga klientom w przygotowaniu się do raportowania zgodnie z ESRS oraz w samym procesie raportowania poprzez wsparcie m.in. w:

 • przeprowadzeniu oceny istotności zagadnień zrównoważonego rozwoju obejmującej ocenę istotności wpływu (impact materiality) oraz ocenę istotności finansowej (financial materiality) zgodnie z wytycznymi zawartymi w ESRS oraz wytycznymi EFRAG;
 • ustanowieniu w spółce procesu należytej staranności (due diligence) w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi zawartymi w ESRS 1 (Wymogi ogólne) oraz Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka i Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;
 • ustaleniu zakresu łańcucha wartości na potrzeby raportowania oraz w ustaleniu kluczowych interesariuszy (zainteresowanych stron; stakeholders) spółki;
 • sporządzeniu sprawozdania zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS;
 • ocenie zgodności działalności gospodarczej z taksonomią i sporządzeniu ujawnień kluczowych wskaźników wyników (KPIs);
 • ustaleniu luki regulacyjnej (tj. obszaru, w którym działalność klienta nie jest dostosowana do przepisów prawa lub wymagań dotyczących raportowania);
 • opracowaniu strategii ESG, polityk, działań, wskaźników i celów związanych ze zrównoważonym rozwojem z uwzględnieniem wyników przeprowadzonego procesu oceny istotności;
 • przygotowaniu zmian do dokumentów i umów wykorzystywanych w działalności biznesowej w celu zapewnienia możliwości pozyskiwania wymaganych informacji od uczestników łańcucha wartości z uwzględnieniem niezbędnych postanowień dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji poufnych;
 • przeglądzie i aktualizacji zestawu zbieranych wewnętrznie danych w celu zapewnienia, aby były one przydatne z punktu widzenia raportowania zgodnie z ESRS.

Prowadzimy również dedykowane, zamknięte szkolenia przygotowujące do raportowania.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane