Legal Alert | ESG – dodatkowe ujawnienia informacji niefinansowych

Bieżący rok jest pierwszym rokiem raportowania informacji o działalności zrównoważonej środowiskowo zgodnie z art. 8 tzw. rozporządzenia o taksonomii (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088).

I. Czym jest taksonomia?
Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest ukierunkowanie inwestycji (publicznych i prywatnych) w stronę działalności zrównoważonej środowiskowo. Pomóc w określeniu, co jest taką działalnością ma przyjęta jednolita „taksonomia” (systematyka) zrównoważonych działań, czyli system klasyfikacji działalności gospodarczych obejmujący aktualnie ponad 80 rodzajów działalności reprezentujących 93% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.

II. Kto będzie musiał raportować?
Każde przedsiębiorstwo już publikujące informacje niefinansowe, tj. wszystkie jednostki zainteresowania publicznego (w tym spółki publiczne, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne), które przekraczają na dzień bilansowy kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego (samodzielnie albo w ujęciu skonsolidowanym).

Docelowo krąg ten ma zostać rozszerzony także na innych dużych przedsiębiorców i wszystkie podmioty notowane na rynku regulowanym (po wejściu w życie projektowanej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD), które spodziewane jest w 2024 r.).

III. Co trzeba będzie ujawniać?
Zakres wymaganych ujawnień będzie się stopniowo zwiększał.

W okresie przejściowym (do 31 grudnia 2022 r. dla przedsiębiorstw niefinansowych; do 31 grudnia 2023 r. dla przedsiębiorstw finansowych), przedsiębiorstwa muszą zbadać czy prowadzona przez nie działalność kwalifikuje się do taksonomii (jest taxonomy eligible). Działalność kwalifikuje się do taksonomii jeżeli jest wymieniona w aktach delegowanych do rozporządzenia o taksonomii.

W tym czasie:

  • przedsiębiorstwa niefinansowe będą ujawniać wyłącznie udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do taksonomii w łącznym obrocie, nakładach inwestycyjnych oraz wydatkach operacyjnych;
  • przedsiębiorstwa finansowe będą ujawniać udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do taksonomii i działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii oraz udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec przedsiębiorstw, które nie podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych.

Po upływie okresów przejściowych w celu dokonania ujawnień konieczne stanie się szczegółowe zbadanie działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa z punktu widzenia jej zgodności z taksonomią, tj. określenia czy jest ona zrównoważona środowiskowo (taxonomy aligned).

W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych, ujawniane informacje będą obejmować następujące kluczowe wskaźniki:

  • procent obrotu pochodzącego z produktów lub usług związanych z działalnością zrównoważoną środowiskowo, oraz
  • procent nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) odnoszących się do aktywów lub procesów związanych z działalnością zrównoważoną środowiskowo.

Przedsiębiorstwa finansowe będą miały obowiązek ujawniać kluczowe wskaźniki wyników właściwe ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa (podmiot zarządzający aktywami, bank, firma inwestycyjna, zakład ubezpieczeń). Przykładowo, banki będą musiały ujawniać wskaźnik zielonych aktywów (tzw. wskaźnik GAR), który pokazuje udział procentowy aktywów banku finansujących zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą lub w nią zainwestowanych. Natomiast podmioty zarządzające aktywami będą ujawniać średnią ważoną wartości inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą spółek, w które dokonano inwestycji.

Szczegółowy zakres ujawnień oraz m.in. sposób obliczania kluczowych wskaźników wyników określa rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178.

IV. W jakich terminach trzeba będzie raportować?
Ujawnienia dotyczące działalności zrównoważonej środowiskowo będzie trzeba sporządzać w tych samych terminach co roczne sprawozdania z działalności jednostki.

V. W czym możemy pomóc?
Wszechstronnie pomagamy naszym klientom w dostosowaniu się do obowiązków raportowania z art. 8 rozporządzenia o taksonomii, w tym w:

a) ustaleniu czy przedsiębiorstwo (spółka) podlega obowiązkom wynikającym z art. 8 rozporządzenia  o taksonomii;

b) ustaleniu czy działalność przedsiębiorstwa kwalifikuje się do taksonomii (jest taxonomy eligible) – co wykracza poza samo sprawdzenie kodów NACE/PKD i wymaga analizy każdej działalności zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2139;

c) ustaleniu czy działalność przedsiębiorstwa jest zgodna z taksonomią (tj. czy jest taxonomy aligned), w tym w zakresie spełniania przez nią kryteriów technicznych określonych w rozporządzeniach delegowanych Komisji;

d) przygotowaniu ujawnień wymaganych ma podstawie art. 8 rozporządzenia o taksonomii (w wersji uproszczonej w roku 2022, a po upływie okresów przejściowych – w pełnej wersji).

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane