Legal Alert | Już niebawem wejdzie w życie jednolity standard w sprawie Europejskich Zielonych Obligacji (EZO)

23 października 2023 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła tekst rozporządzenia o jednolitym standardzie Europejskich Zielonych Obligacji (Rozporządzenie EZO). Kończy to długi proces konsultacji i prac legislacyjnych, rozpoczęty przedstawieniem propozycji przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r.

Rozporządzenie EZO reguluje emisję obligacji zrównoważonych środowiskowo. Ma przy tym – zwłaszcza poprzez obowiązki informacyjne i kontrolę zewnętrznych kontrolerów – ograniczać greenwashing, tj. bezzasadne posługiwanie się przez emitentów określeniami wskazującymi na lokowanie środków zgodnie z ESG.

Rozporządzenie EZO wprowadza pewne jednolite wymogi dla emitentów chcących stosować oznaczenie „EuGB” lub „Europejska Zielona Obligacja”, gdyż dotąd obowiązywały (w niewielu krajach) regulacje narodowe lub standardy rynkowe. W szczególności:

 • emisja obligacji niespełniających kryteriów wynikających z Rozporządzenia EZO będzie dopuszczalna, ale wykluczone będzie stosowanie do niej powyższych oznaczeń;
 • emitenci będą – co do zasady – zobowiązani lokować całość środków z emisji na cele zgodne z unijną „zieloną” taksonomią (Taksonomią UE);
 • wyjątkowo, emitenci będą mogli inwestować do 15% środków pochodzących z emisji na działalność spełniająca wymogi z unijnej taksonomii, ale dla której nie ustalono jeszcze technicznych kryteriów kwalifikacji;
 • emitenci będą zobowiązani do publikowania szeregu raportów – przedemisyjnego, sprawozdań rocznych z alokacji przychodów oraz sprawozdania końcowego;
 • przed i po emisji przeprowadzone zostanie przez zewnętrznych kontrolerów badanie weryfikujące, czy emisja spełnia warunki określone w Rozporządzeniu EZO;
 • działalność zewnętrznych kontrolerów będzie reglamentowana – będą oni podlegać rejestracji i nadzorowi ESMA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych);
 • w ramach publikowanych sprawozdań emitenci będą zobowiązani do ujawniania szczegółowych informacji na temat m.in. strategii środowiskowej, alokacji przychodów, wyboru projektów i ich wpływu na środowisko.

Rozporządzenie EZO zacznie być stosowane po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie, co z kolei nastąpi po upływie 20 dni od publikacji w dzienniku urzędowym UE. Rozporządzenie EZO będzie zatem stosowane najprawdopodobniej od jesieni 2024 r.

Link do projektu Rozporządzenia EZO w brzmieniu uchwalonym przez Parlament 5 października i przedłożonym Radzie: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2023-INIT/en/pdf

W czym możemy pomóc?

Wszechstronnie pomagamy naszym klientom w przygotowaniu do emisji Europejskich Zielonych Obligacji, w tym w:

 • ustaleniu, czy inwestycja, na którą mają zostać przeznaczone środki z emisji EZO zgodna jest z Taksonomią UE (taxonomy alignment) wraz z potwierdzeniem zgodności w formie opinii prawnej;
 • przygotowaniu – w przypadku działalności niezgodnych z Taksonomią UE – planu mającego na celu umożliwienie uzyskania zgodności z Taksonomią (tzw. planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego 2021/2178) z wykorzystaniem środków pochodzących z emisji EZO;
 • ustaleniu luki regulacyjnej (tj. obszaru, w którym działalność klienta nie jest dostosowana do przepisów ESG/zrównoważonego rozwoju);
 • wdrożeniu procesów należytej staranności (due diligence) na potrzeby raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD/ESRS oraz na potrzeby potwierdzenia zgodności z tzw. minimalnym gwarancjami.

 Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane