RAPORT SK&S | Dofinansowanie PARP – dotacje na kapitał obrotowy

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje związane z finansowaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) w postaci dotacji na finansowanie kapitału obrotowego..

Pobierz Raport w wersji PDF

 

Podstawowe informacje

Dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w postaci dotacji na finansowanie kapitału obrotowego może zostać udzielone średnim przedsiębiorstwom na zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa, tj. kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz związanych z finansowaniem kapitału obrotowego (m.in. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności) w maksymalnie 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania.

Dofinansowanie udzielane jest na warunkach wskazanych w regulaminie naboru w ramach wezwania do składania wniosków na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy („Regulamin”).

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, dlatego wnioskodawca może otrzymać pomoc, o ile jej udzielenie nie spowoduje przekroczenia maksymalnej kwoty pomocy możliwej do otrzymania, tj. limitu 800 tys. EUR1.
W zależności od poziomu przekroczenia limitu, można wnieść o zmniejszenie dotacji do kwoty niepowodującej takiego przekroczenia.

Warunki uczestnictwa

1. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorcy:

 • będącymi średnimi przedsiębiorcami, czyli zatrudniającymi do 250 pracowników oraz o obrotach poniżej 50 mln EUR lub o sumie bilansowej poniżej 43 mln EUR – status określa się biorąc pod uwagę podmioty powiązane, w razie potrzeby sumując ich dane (jak w przypadku Tarczy Finansowej PFR), zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • osiągający spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% lub znajdujący się w trudnej sytuacji (przy czym przedsiębiorca nie mógł znajdować się w takiej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 roku).

Przez spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym. Spadek może zostać obliczony jako:

 • (stosunek obrotów z dowolnego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; albo
 • stosunek obrotów z dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

2. Weryfikacja statusu średniego przedsiębiorcy, spadku obrotów, niepozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej na 31.12.2019 r. zostanie dokonana na etapie realizacji umowy o dofinansowanie. Na etapie oceny i zawierania umowy o dofinansowanie PARP przyjmuje informacje oraz oświadczenia podane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.

Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego na podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (FTE – odpowiednik pełnych etatów) według stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia (wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy).

Wysokość stawki jednostkowej przysługującej średniemu przedsiębiorcy odpowiednio do wielkości zatrudnienia określa tabela stawek jednostkowych, stanowiąca załącznik nr 7 do Regulaminu.

Aby ustalić właściwą stawkę jednostkową, określając zatrudnienie w przedsiębiorstwie, należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy – pod uwagę mogą zostać wzięte tylko osoby zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie (inaczej niż przy określeniu statusu średniego przedsiębiorcy). Nie bierze się pod uwagę osób związanych z przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W wyliczeniach nie uwzględnia się także pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Natomiast jeśli właściciel jest pracownikiem przedsiębiorstwa, jest uwzględniany w kalkulacji.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi określić, w ramach którego Programu Operacyjnego będzie ubiegał się o wsparcie. Kwestia kwalifikowalności wnioskodawcy zostanie zweryfikowana w trakcie oceny projektu.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium m.in. województwa mazowieckiego składają wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zasady określania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zostały opisane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (konieczne jest założenie konta).

Należy kolejno:

 • wybrać konkurs „dotacja na kapitał obrotowy”,
 • wybrać województwo, w którym prowadzona jest działalność zarejestrowaną w KRS, CEIDG lub REGON,
 • wypełnić informacje o firmie zgodne z danymi rejestrowymi na dzień złożenia wniosku,
 • wybrać sposób ustalenia spadku obrotów o 30% oraz wprowadzić dane o obrotach oraz
 • wybrać liczbę pracowników. Pozostałe dane, w tym wysokość dofinansowania zostaną ustalone
  i obliczone automatycznie.

Wnioskodawca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową, zgodnie ze wzorami opublikowanymi na internetowej stronie naboru.

Decyzja o dofinansowaniu

1. Wraz z informacją o wyborze projektu do dofinansowania PARP wzywa wnioskodawcę, na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku, do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, wymienionych w załączniku nr 6 do Regulaminu.

2. Wnioskodawca powinien dostarczyć dokumenty określone w ust. 1 powyżej w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP wezwania, o którym mowa w ust. 1. W przypadku niedostarczenia kompletnych co do formy i treści dokumentów w tym terminie, PARP może odmówić zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

3. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej (podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Rozliczenie dofinansowania

Rozliczenie stawki jednostkowej jest dokonywane na podstawie liczby miesięcy utrzymanej działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej. Weryfikacja utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej zostanie dokonana na etapie rozliczenia dofinansowania poprzez sprawdzenie we właściwych rejestrach publicznych. Oznacza to, że dotacja będzie bezzwrotna pod warunkiem utrzymania funkcjonowania przedsiębiorstwa przez okres, na jaki finansowanie zostało udzielone (1-3 miesięcy).

W sytuacji, gdy na podstawie weryfikacji w ogólnodostępnych rejestrach publicznych lub kontroli, stwierdzone zostanie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowanie będzie podlegało zwrotowi na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie za miesiące, w których działalność nie była prowadzona.

1 W celu określenia, czy limit 800 tys. euro nie został wykorzystany, należy zsumować pomoc udzieloną wnioskodawcy oraz podmiotom z nim powiązanym zgodnie z art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Przy sumowaniu należy uwzględnić pomoc otrzymaną na podstawie rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, na podstawie których pomoc była udzielona zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Powiązane