Legal Alert | Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Rząd przyjął program Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, wsparcie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy odnotowali wzrost cen energii elektrycznej lub gazu ziemnego w 2023 powyżej 150% średniej ceny płaconej w 2021 r.

Podobna pomoc, związana z cenami gazu i energii elektrycznej w 2022 r., była udzielana przedsiębiorcom na początku tego roku.

Główne warunki udziału w Programie
Ostateczna wersja Programu nie została jeszcze opublikowana, ale główne kryteria podstawowej pomocy mają być następujące:

  1. Ponoszenie kosztów zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w 2021 r., stanowiących łącznie nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Przez wartość produkcji sprzedanej rozumie się przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Wartość produkcji sprzedanej nie obejmuje wartości produktów i usług sprzedanych, które nie były wytworzone przez przedsiębiorcę, lecz zostały zakupione od dostawców zewnętrznych w celu odsprzedaży, tj. były przedmiotem działalności handlowej;

  1. W ostatnim zamkniętym roku obrotowym prowadzenie przeważającej działalności, rozumianej jako osiąganie łącznie co najmniej 50% przychodów, w co najmniej jednej podklasie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zawartej w sekcjach B lub C.

Wysokość wsparcia
Wysokość pomocy obliczana będzie na podstawie kosztów poniesionych na zakup gazu i energii elektrycznej. Pomoc może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, rozumianych jako koszt wzrostu cen w 2023 r. powyżej 150% średniej ceny płaconej przez przedsiębiorcę w 2021 r.

Wsparcie podstawowe
Przedsiębiorca i jego przedsiębiorstwa powiązane (grupa kapitałowa) zarejestrowane w Polsce mogą otrzymać maksymalnie 4 mln euro pomocy podstawowej. Do limitu wlicza się pomoc otrzymaną na podstawie poprzedniego programu dotyczącego wzrostu cen w 2022 r.

Wsparcie podwyższone
W przypadku przedsiębiorców prowadzących wybrane rodzaje działalności określone w Programie, których wskaźnik EBITDA w okresie kwalifikowanym (2023 r.) nie był wyższy niż 60% wartości tego wskaźnika w okresie referencyjnym (2021 r.) albo którzy zanotowali ujemny wskaźnik EBITDA wysokość wsparcia może być wyższa. Przedsiębiorcy uzyskujący takie wyższe wsparcie będą musieli przedstawić plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa.

Ograniczenia
Przedsiębiorcy uprawnieni w okresie wnioskowanym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, będą mogli wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

Nabór wniosków
Nabór wniosków ma rozpocząć się jeszcze w sierpniu 2023 r. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem Programu.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane