Legal Alert | Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w rozporządzeniu nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu („GBER”).

Zmieniane rozporządzenie umożliwia udzielanie pomocy publicznej, spełniającej określone w nim warunki, bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Komisji Europejskiej. Jest podstawą do udzielania m.in. zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych i Polskiej Strefie Inwestycji, a także grantów rządowych w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

Wprowadzone zmiany

Zwiększenie maksymalnych kwot pomocy

Nowelizacja zwiększa maksymalne kwoty poszczególnych kategorii pomocy jaka może być udzielona w ramach GBER. Podwyższony zostanie więc próg od którego konieczna jest notyfikacja pomocy do Komisji Europejskiej.

Zwiększeniu podlegają m.in. progi regionalnej pomocy inwestycyjnej (m.in. Polska Strefa Inwestycji). Dla inwestycji z kosztami kwalifikowanymi o wartości co najmniej 110 mln EUR wyniosą one:

Maksymalna intensywność pomocy
na danym obszarze / Region w Polsce

Maksymalna kwota pomocy

Obecnie

Nowelizacja

20% – Poznań i Wrocław oraz podregion poznański

15 mln EUR

16,5 mln EUR

25% – obszar woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego, część regionu warszawskiego stołecznego

18,75 mln EUR

20,63 mln EUR

30% – obszar województw: pomorskiego i śląskiego

22,5 mln EUR

24,75 mln EUR

35% – część regionu warszawskiego stołecznego

26,25 mln EUR

28,88 mln EUR

40% – obszar województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego

30 mln EUR

33 mln EUR

50% – obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podregionu siedleckiego

37,5 mln EUR

41,25 mln EUR

 

Progi notyfikacyjne zwiększono także w innych rodzajach pomocy, m.in. w przypadku:

 1. pomocy na badania i rozwój zwiększono maksymalną kwotę pomocy dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
  a) jeśli projekt obejmuje głównie badania podstawowe do 55 mln EUR (z 40 mln EUR),
  b) jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe do 35 mln EUR (z 20 mln EUR),
  c) jeśli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe do 25 mln EUR (z 15 mln EUR);
 2. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą maksymalną wartość pomocy zwiększono z 20 mln EUR do 35 mln EUR;
 3. pomocy operacyjnej na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz pomocy operacyjnej na promowanie energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach działających na małą skalę – z 15 mln EUR do 30 mln EUR;
 4. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną – z 50 mln EUR do 70 mln EUR;
 5. pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska – co do zasady do 30 mln EUR (obecnie: co do zasady 15 mln EUR);
 6. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania wodoru – z 15 mln EUR do 30 mln EUR.

Nowe rodzaje pomocy

Nowelizacja skupia się w dużej mierze na kwestiach związanych z ochroną środowiska i energią. Wprowadzono do GBER nowe kategorie pomocy mające na celu rekompensatę kosztów energii. Taka pomoc była udzielana dotychczas na podstawie Tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Wprowadzono m.in. możliwość udzielania wsparcia przedsiębiorstwom należących do kategorii MŚP w związku z wysokimi cenami energii wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę. W związku z tym MŚP będą mogły otrzymać pomoc o wartości do 2 mln EUR rocznie. Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły uzyskać pomoc do 200 tys. EUR rocznie pomocy w postaci maksymalnych cen energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej oraz rekompensat kosztów zużycia energii. Zmodyfikowano również przepisy dotyczące pomocy związanej z efektywnością energetyczną.

Wprowadzono możliwość udzielania pomocy na inwestycje związane z nabyciem ekologicznych pojazdów lub pojazdów o zerowej emisji zanieczyszczeń oraz z doposażeniem pojazdów. Koszty kwalifikowane będą kalkulowane co do zasady jako różnica między kosztem nabycia zeroemisyjnego pojazdu a innego pojazdu tej samej kategorii. Intensywność pomocy może wynieść nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Z kolei w ramach pomocy na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną wprowadzono kategorię pomocy na inwestycje w infrastrukturę do testowania i doświadczalną o maksymalnej intensywności dla dużego przedsiębiorcy w wysokości 25%, przy czym wartość ta będzie mogła być zwiększona m.in. o 10 p.p. dla średnich przedsiębiorstw i 20 p.p. dla małych przedsiębiorstw. Maksymalna kwota pomocy na projekt będzie mogła wynieść do 25 mln EUR.

Dostosowanie GBER do innych regulacji

Nowelizacja dostosowuje przepisy GBER do nowych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu, energii i środowiska, wytycznych w sprawie finansowania ryzyka, zasad ramowych dotyczących badań, rozwoju i innowacji oraz wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych.

Przedłużenie obowiązywania GBER

Nowelizacja przedłuża okres obowiązywania GBER do końca 2026 r.

Wejście w życie

Rozporządzenie zostanie formalnie przyjęte w najbliższych tygodniach po przetłumaczeniu tekstu na wszystkie języki urzędowe UE. Wejdzie ono w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane