Legal Alert | Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

I. Status prac

Prezydent podpisał ustawę o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Na podstawie ustawy Rada Ministrów wyda Program, który określi warunki udzielania wsparcia.

Poniżej informacja na temat planowanych rozwiązań, bazująca na dostępnych na obecną chwilę informacjach. Ostateczne rozwiązania będą wynikać z przyjętych aktów prawnych i mogą występować różnice w stosunku do poniższej informacji. Kompletny tekst Programu nie został jeszcze opublikowany. Nie ma więc pewności jakich dokumentów może żądać organ.

II. Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • jest zakładem energochłonnym, tzn.:
  • jego koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji, oraz
  • minimum jeden z rodzajów prowadzonej przez niego działalności jest wymieniony w załączniku do Programu1 i wygenerował on ponad 50% jego obrotu lub wartości produkcji w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2021 r.;
 • prowadził działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku i przez cały okres kwalifikowalny (1 lutego–31 grudnia 2022 r.) oraz okres referencyjny (1 stycznia–31 grudnia 2021 r.);
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji2;
 • posiada rezydencję podatkową na terenie EOG;
 • jest zarejestrowany na terytorium RP;
 • jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w raju podatkowym przez głównego beneficjenta rzeczywistego3;
 • nie zalega z zapłatą: podatków stanowiących dochód budżetu państwa (z wyjątkiem odroczenia, rozłożenia na
 • raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego) i składek na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem przypadków odroczeniu terminu płatności);
 • nie jest objęty sankcjami nałożonymi przez UE.

W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o zwiększoną kwotę pomocy dodatkowymi wymogami są:

 • ponoszenie straty z działalności operacyjnej w okresie kwalifikowalnym;
 • wzrost kosztów kwalifikowalnych stanowi co najmniej 50% straty z działalności operacyjnej w okresie kwalifikowalnym.

Korzystanie z pomocy w formie zwolnień podatkowych w ramach SSE/PSI nie stoi w sprzeczności z możliwością uzyskania rekompensaty.

III. Ile może wynieść pomoc?

Maksymalna łączna kwota pomocy, udzielanej w formie bezpośredniej pomocy bezzwrotnej, na beneficjenta:

 • Standardowa: 30% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 2 mln €
 • Zwiększona: 70% kosztów kwalifikowalnych, max 80% strat z działalności operacyjnej, lecz nie więcej niż 25 mln €
 • Wysokość pomocy jest obliczana na podstawie kosztów poniesionych na zakup gazu i energii elektrycznej w okresie kwalifikowalnym.
 • Koszt kwalifikowalny jest równy iloczynowi:
  • liczby nabytych od dostawców zewnętrznych jednostek gazu ziemnego i energii elektrycznej w okresie kwalifikowalnym oraz
  • określonego wzrostu ceny jednostkowej, jaką przedsiębiorstwo płaci za zużytą jednostkę (w zł/MWh), przy czym wzrost ceny oblicza się jako różnicę między:
   • ceną jednostkową płaconą w danym miesiącu w okresie kwalifikowalnym a
   • dwukrotnością ceny jednostkowej płaconej w ujęciu średnim w okresie referencyjnym.

Wzór na wyliczenie kosztów kwalifikowalnych:

W okresie 1 września–31 grudnia 2022 r. ilość gazu i energii elektrycznej przyjęta do obliczenia kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 70% zużycia beneficjenta w analogicznym okresie w 2021 r.

IV. Jak ubiegać się o pomoc?

Gdzie należy złożyć wniosek?

Spodziewane jest, że wnioski będą składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ).

Kiedy złożyć wniosek?

Spodziewane jest, że wniosek będzie trzeba złożyć w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez NFOŚ.

Co powinien zawierać wniosek o przyznanie pomocy?

 • Oznaczenie wnioskodawcy – firma, siedziba, e-mail, numer KRS i NIP;
 • Oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy;
 • Oznaczenie ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego zakupionych i zużytych na własny użytek w okresie objętym wnioskiem, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;
 • Ceny jednostkowe zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego przez wnioskodawcę w okresie objętym wnioskiem;
 • Referencyjną cenę zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego przez odbiorcę przemysłowego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 • Wnioskowaną wysokość rekompensaty obliczoną zgodnie z Programem;
 • Potwierdzenie poniesienia straty z działalności operacyjnej;
 • Numer rachunku, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty.

Wnioski należy składać na formularzu przygotowanym przez operatora Programu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • Dokumenty lub ich kopie potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę warunków;
 • Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 • Oświadczenie, że nie jest się przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji;
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek ZUS.

Jak przygotować się do ubiegania się o Pomoc?

W celu przygotowania się do ubiegania o wsparcie proponujemy w pierwszej kolejności przygotowanie poniższych dokumentów:

 • Umów na dostarczanie energii elektrycznej/gazu (umowy zakupu umowy kompleksowe);
 • Faktur wystawionych przez sprzedawcę energii elektrycznej/gazu za okres od stycznia 2021 r. do października 2022 r. wraz z zestawieniem dokumentów źródłowych potwierdzających wartości podane we wniosku i dokumentujących wyliczenie ceny jednostkowej;
 • Wydruków z systemu księgowego potwierdzające ponoszenie straty operacyjnej w okresie kwalifikowalnym (w przypadku ubiegania się o zwiększoną pomoc);
 • Formularz P-01 za 2021 r. składany do GUS;
 • Sprawozdań finansowych za lata 2020–2021 r.;
 • Odpisu z KRS wskazującego na prowadzenie działalności gospodarczej w dniu złożenia wniosku, okresie kwalifikowalnym i referencyjnym;
 • Certyfikatu rezydencji podatkowej wnioskodawcy i głównego beneficjenta rzeczywistego.

Zastrzegamy jednak, że organ może żądać także innych dokumentów, które uzna za niezbędne. Aktualnie nie wiadomo również czy przedstawiane dane powinny być potwierdzane przez zewnętrznego audytora.

Pobierz Alert w wersji PDF 

Powiązane