Zdalna rejestracja pojazdów przez dealerów

Dnia 27 sierpnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany zmierzające do uproszczenia procedur rejestracyjnych pojazdów, w szczególności umożliwia autoryzowanym dealerom zdalną rejestrację nowych pojazdów w imieniu klientów.

Zdalna rejestracja pojazdów przez dealerów
Najważniejsza zmiana dla autoryzowanych dealerów polega na możliwości rejestracji nowego pojazdu przez dealera w imieniu kupującego, bez konieczności udawania się do wydziału komunikacji. Wdrażane rozwiązanie oparte ma być na dedykowanym systemie elektronicznym do rejestracji pojazdów, który zostanie przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Z uwagi na konieczność przygotowania nowych rozwiązań technicznych, przepisy umożliwiające zdalną rejestrację pojazdów przez dealerów wejdą w życie dopiero 9 miesięcy po ogłoszeniu ustawy, a więc od czerwca 2021 r. Zasadniczo procedura rejestracji pojazdu przez dealera będzie przebiegać następująco:

 • właściciel nowego pojazdu może upoważnić dealera lub uprawnionego przedstawiciela dealera do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu (lub dodatkowo także do odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych);
 • upoważnienie powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej, przy czym powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 • dealer lub uprawniony przedstawiciel dealera składa wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego w systemie teleinformatycznym;
 • wniosek powinien zawierać informację o sposobie odbioru decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego, tj. odbiór dokumentów w urzędzie albo przesłanie dokumentów pocztą na wskazany adres;
 • opłaty związane z rejestracją pojazdu przez dealera ponosić będzie właściciel pojazdu.

Pozostałe zmiany
Pozostałe zmiany wprowadzane przez nowelizację obejmują między innymi:

 • zniesienie konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy (z wyłączeniem praw jazdy wydanych za granicą) – wejście w życie 3 miesiące po komunikacie Ministra Cyfryzacji (tj. 5 grudnia br.);
 • likwidacja instytucji karty pojazdu i nalepki kontrolnej – wejście w życie 24 miesiące po ogłoszeniu nowelizacji; w związku z tym zniesiony zostanie obowiązek wydawania karty pojazdu a rolę karty pojazdu jako dokumentu zawierającego informację o historii pojazdu przejmie centralna ewidencja pojazdów;
 • możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu pojazdu (pod warunkiem że pojazd był zarejestrowany w Polsce
  i posiada tablice w należytym stanie) – wejście w życie po komunikacie Ministra Cyfryzacji;
 • wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu (albo dla miejsca czasowego zamieszkania) – wejście w życie 3 miesiące po ogłoszeniu nowelizacji;
 • poszerzenie możliwości wycofania pojazdów z ruchu w odniesieniu do pojazdów osobowych w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji – wejście w życie po komunikacie Ministra Cyfryzacji;
 • możliwość nadania raportowi generowanemu z CEPiK (usługa Mój Pojazd) mocy dokumentu potwierdzającego dane o pojazdach zgromadzone w ewidencji – wejście
  w życie po komunikacie Ministra Cyfryzacji;
 • wymóg zgłoszenia przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Transportowego Dozoru Technicznego – wejście w życie 12 miesięcy po ogłoszeniu nowelizacji.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane