Status prawny agenta emisji

W najnowszej publikacji Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł pt. „Status prawny agenta emisji”, którego autorem jest mec. Mateusz Grześków.

Wskutek znaczącej reformy polskiego rynku kapitałowego, jaką jest wprowadzenie z dniem 1.07.2019 r. obligatoryjnej dematerializacji obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych, wprowadzona zostanie do porządku prawnego funkcja agenta emisji. Przede wszystkim służy ona wspieraniu emitentów w czynnościach związanych z rejestracją tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych. Pośrednictwo to ma charakter obligatoryjny w przypadku tzw. emisji niepublicznych. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie tła reformy, dokonania jej oceny oraz zaprezentowania analizy dotyczącej funkcji agenta emisji, charakteru prawnego umowy o wykonywanie tej funkcji, jego uprawnień, a także zakresu odpowiedzialności względem emitenta oraz inwestorów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków.

  1. Wprowadzenie

Ustawą z 9.11.2018 r. doszło do nowelizacji szeregu aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce. W tym zakresie znowelizowano także ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzając nową funkcję na rynku kapitałowym, jaką jest agent emisji. Ta zmiana wiąże się z przyjęciem wymogu obowiązkowej dematerializacji niektórych dłużnych papierów wartościowych, tj. obligacji emitowanych na podstawie ustawy o obligacjach oraz listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, a także certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z nowelizacją funkcja agenta emisji wchodzi do polskiego porządku prawnego z dniem 1.07.2019 r., a jego pośrednictwo w czynnościach związanych z emisją powyżej wskazanych papierów wartościowych jest co do zasady obligatoryjne. Agenta emisji należy bezwzględnie odróżnić od agenta firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 79 u.o.i.f. Tym samym wskazane jest poddać bliższej analizie przedmiotową regulację. Niniejszy artykuł obejmuje także obecnie procedowaną nowelizację przepisów regulujących wykonywanie funkcji agenta emisji w związku z wejściem w życie 21.07.2019 r. rozporządzenia prospektowego.

Pełną wersję artykułu można pobrać TUTAJ

Powiązane