Procedura odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym | Część 1

W najnowszej publikacji Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł pt. „Procedura odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym”, którego autorem jest mec. Mateusz Grześków.

Artykuł jest pierwszym w Polsce, kompleksowym omówieniem naukowym, z uwzględnieniem potrzeb praktyki obrotu, nowo-wprowadzonej w art. 83a i 83b ustawy o ofercie publicznej instytucji  – tj. procedury odkupu akcji w spółce wykluczonej z obrotu na rynku regulowanym.

Procedura ta ma na celu ułatwienie wyjścia (na w miarę korzystnych warunkach) akcjonariuszom mniejszościowym ze spółki publicznej w razie sankcyjnego wykluczenia jej akcji z obrotu giełdowego; statystycznie sankcja ta wymierzana jest kilkukrotnie każdego roku kalendarzowego, a w praktyce akcjonariusze mniejszości w takich wypadkach cierpią – wartość ich akcji gwałtowanie spada.

Przepisy prawa w tym zakresie napisane zostały jednak w sposób niezwykle chaotyczny i mało przejrzysty – artykuł ma na celu ich uporządkowanie i przedstawienie racjonalnego przebiegu tej procedury.

„Ostatnia doniosła nowelizacja ustawy o ofercie publicznej wprowadziła nowy instrument prawny służący ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. W razie sankcyjnego wykluczenia tego podmiotu z obrotu na tym rynku przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Komisja) lub Giełdę Papierów Wartościowych (dalej GPW), jej akcjonariusze mogą żądać od spółki odkupienia ich akcji na zasadach określonych w ustawie o ofercie publicznej. Niniejszy tekst stanowi część pierwszą artykułu poświęconego omówieniu konstrukcji prawnej przedmiotowej procedury. Poruszane są tutaj następujące kwestie: umiejscowienie procedury odkupu akcji w systemie prawa handlowego oraz prawa rynków kapitałowych, charakterystyka spółki, w której odkup akcji jest przeprowadzany, wyłączenie prawa odkupu akcji w przypadku upadłości spółki, przedmiot odkupu oraz typologia akcjonariuszy uprawnionych do żądania odkupu akcji. Procedura odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym została uregulowana przez ustawodawcę w sposób daleki od przejrzystego, przez co jej przepisy prawne wywołują liczne wątpliwości interpretacyjne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie spójnego modelu jej przebiegu.”

Pierwszą część artykułu można pobrać TUTAJ

Powiązane