Procedura odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym | Część 2

W najnowszej publikacji Przeglądu Prawa Handlowego ukazała się druga część artykułu pt. „Procedura odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym”, którego autorem jest mec. Mateusz Grześków.

Artykuł jest pierwszym w Polsce, kompleksowym omówieniem naukowym, z uwzględnieniem potrzeb praktyki obrotu, nowo-wprowadzonej w art. 83a i 83b ustawy o ofercie publicznej instytucji  – tj. procedury odkupu akcji w spółce wykluczonej z obrotu na rynku regulowanym.

Procedura ta ma na celu ułatwienie wyjścia (na w miarę korzystnych warunkach) akcjonariuszom mniejszościowym ze spółki publicznej w razie sankcyjnego wykluczenia jej akcji z obrotu giełdowego; statystycznie sankcja ta wymierzana jest kilkukrotnie każdego roku kalendarzowego, a w praktyce akcjonariusze mniejszości w takich wypadkach cierpią – wartość ich akcji gwałtowanie spada.

Przepisy prawa w tym zakresie napisane zostały jednak w sposób niezwykle chaotyczny i mało przejrzysty – artykuł ma na celu ich uporządkowanie i przedstawienie racjonalnego przebiegu tej procedury.

„Niniejszy artykuł stanowi kontynuację omówienia procedury odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym, która została wprowadzona w drodze ostatniej doniosłej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej poprzez dodanie nowego art. 83a i 83b. W pierwszej części artykułu omówiono kwestie związane z: tłem wprowadzenia procedury odkupu akcji wykluczonych z obrotu i jej  umiejscowieniem w systemie prawa handlowego oraz prawa rynków kapitałowych, charakterystyką spółki, w której odkup akcji jest przeprowadzany, wyłączeniem prawa odkupu akcji w przypadku upadłości spółki, przedmiotem odkupu oraz typologią akcjonariuszy uprawnionych do żądania odkupu akcji. Niniejszy tekst przedstawia natomiast kwestie dotyczące wyróżnienia podmiotów obowiązanych do przeprowadzenia odkupu akcji oraz szczegółowych aspektów proceduralnych, głównie związanych z zasadami złożenia żądania odkupu, ustalenia ceny odkupu akcji oraz jego finansowania i rozliczenia.”

Drugą część artykułu można pobrać TUTAJ

Pierwsza część artykułu

Powiązane