Pogotowie Podatkowe | #4 – Postępowanie odwoławcze

Jeśli podatnik nie jest zadowolony z otrzymanej decyzji, może złożyć odwołanie – zarówno od decyzji pozytywnych, jak i negatywnych.

Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni. Czas liczy się od dnia otrzymania decyzji. Strona, która uchybiła terminowi na wniesienie odwołania, a było to uwarunkowane okolicznościami od niej niezależnymi, ma możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu. We wniosku powinna ona uprawdopodobnić, iż uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Taki wniosek powinien być złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, wraz z jednoczesnym wniesieniem odwołania.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji. W odwołaniu powinniśmy także określić istotę żądania. Sformułowanie istoty i zakresu żądania polega na określeniu w jaki sposób i w jakim zakresie powinna zostać jego zdaniem zweryfikowana decyzja podatkowa wydana przez organ I instancji. Organ nie jest jednak związany żądaniem i w zależności od wyników przeprowadzonego postępowania podejmuje stosowne rozstrzygniecie w sprawie. Podatnik powinien wskazać dowody uzasadniające żądanie. Mogą to być nowe dowody, które jeszcze w sprawie nie były przeprowadzone. Jako uzasadnienie wnoszonych żądań można jednak także wskazać dowody już przeprowadzone, znajdujące się w aktach sprawy.

Na marginesie należy zauważyć, iż także w toku postępowania odwoławczego można uzupełniać odwołanie poprzez wskazywanie nowych dowodów. W takiej sytuacji organ odwoławczy ma obowiązek rozpatrzyć cały materiał dowodowy w sprawie i nie może automatycznie kwestionować dowodów przedstawionych w postępowaniu odwoławczym tylko z uwagi na fakt, iż dopiero na tym etapie zostały przedłożone.

Podatnik, odwołując się od decyzji, podaje o którą decyzję chodzi, datę jej wystawienia oraz datę jej otrzymania. Aby odwołanie mogło być rozpatrywane organ musi stwierdzić kto składa odwołanie. Dlatego składając odwołanie, należy podać swoje dane: nazwę, adres, adres do korespondencji, NIP. Należy pamiętać o podpisaniu odwołania.

Odwołanie składa się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Np. jeżeli decyzja została wydana przez Naczelnika I MUSu, odwołanie składa się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, ale za pośrednictwem Naczelnika I MUSU, co w praktyce oznacza, że odwołanie jest wysyłane do Naczelnika.

Powyższe pozwala na to, że Organ pierwszej instancji może zmienić swoją decyzję. Jeśli organ uwzględni odwołanie – uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Od nowej decyzji można się odwołać.

Jeśli organ nie uwzględni odwołania – przekaże je do organu wyższego stopnia. Zrobi to w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez odwołania.

Organ odwoławczy (w naszym przykładzie Dyrektor) sprawdzi czy:

  • odwołanie zostało złożone w terminie, oraz
  • miałeś prawo składać odwołanie w tej sprawie.

Podatnik otrzyma informację o wyniku postępowania. Organ odwoławczy wyda jedną z poniższych decyzji, w której:

  1. utrzyma w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo
  2. uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości albo w części – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję – umarza postępowanie w sprawie,
  3. uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości i sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja tego organu została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, albo
  4. umarza postępowanie odwoławcze,
  5. może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części;

Zasadą jest, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

 

Powiązane