Kolejna istotna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Dnia 8 października 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego na podstawie ustawy z dnia 23 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. W kodeksie postępowania cywilnego został dodany art. 472 przyznający asystentowi sędziego kompetencję wydawania zarządzeń.

 1. Kompetencje asystenta sędziego – asystent sędziego może wydawać zarządzenia w zakresie czynności przewodniczącego. Zarządzenia wydawane przez asystenta sędziego będą mogły dotyczyć nie tylko kwestii technicznych (jak np. wyznaczenie terminu rozprawy, dołączenie akt innej sprawy sądowej), ale również kwestii mających istotny wpływ na przebieg postępowania, jak m.in. kontrola formalna pozwu, zarządzenie wniesienia odpowiedzi na pozew, wyznaczenie i ewentualna zmiana terminu na złożenie pisma przygotowawczego, wezwanie do uiszczenia opłaty itp.
 • Zarządzenie o zwrocie pisma procesowego (w tym o zwrocie pozwu) może być wydane wyłącznie przez przewodniczącego (sędziego).
 1. Zaskarżanie zarządzeń asystenta sędziego
 • Środkiem zaskarżenia zarządzenia asystenta sędziego jest zastrzeżenie do zarządzenia.
 • Zastrzeżenie przysługuje jedynie do zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty. Brak jednoznacznej regulacji dotyczącej zaskarżania innych zarządzeń asystenta sędziego.
 • Zastrzeżenie nie musi zawierać uzasadnienia.
 • Zastrzeżenie wnosi się w terminie tygodniowym.
 • W razie wniesienia zastrzeżenia, zaskarżone zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty traci moc.
 1. Kontrola zarządzeń asystenta sędziego
 • Przewodniczący może w każdym przypadku z urzędu uchylić lub zmienić zarządzenie asystenta sędziego.
 • W razie wniesienia zastrzeżenia po upływie terminu, przewodniczący jest z urzędu zobowiązany do zbadania prawidłowości zarządzenia asystenta.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane