Umorzenie postępowania po 3 lub 6 miesiącach, opłata od uzasadnienia i drastyczne podwyższenie opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zabezpieczenie – zmiany w postępowaniu cywilnym od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zmiana kpc została opublikowana w dniu 6.08.2019 r. Nowelizacja przepisów kpc, co do zasady, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zwracamy jednak uwagę na szereg wyjątków wskazanych przez ustawodawcę, które wprowadzają istotne zmiany w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z treścią przepisów intertemporalnych, nowo uchwalone przepisy obowiązywać będą do spraw w toku. Dlatego zapoznanie się ze zmianami jest istotne zarówno dla stron i pełnomocników każdego toczącego się postępowania oraz tych podmiotów, które dopiero planują ich wszczęcie.

Poniżej wyszczególniamy najistotniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać już od 21 sierpnia 2019 r.

 1. Odmowa przyjęcia przez sąd okręgowy sprawy do rozpoznania przed pierwszym posiedzeniem – sąd okręgowy, po uznaniu, że nie zachodzą poważne wątpliwości w sprawie, zwróci sprawę do sądu rejonowego.
 2. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu – sąd może sprawdzić oznaczoną przez powoda wartość przedmiotu sporu i zarządzi w tym celu dochodzenie.
 3. Wyłączenie sędziego – w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez sędziego w ciągu
  2 tygodni od wpływu wniosku, wniosek o wyłączenie rozpoznany zostanie bez złożenia wyjaśnień przez sędziego, którego wniosek dotyczy.
 4. Doręczenia – jeśli stronie podlegającej wpisowi do rejestru nie można będzie doręczyć pisma z uwagi na nieujawnienie zmiany adresu, pismo pozostawione zostanie w aktach ze skutkiem doręczenia.
 5. Postanowienia na posiedzeniu niejawnym – nowelizacja wprowadza zasadę wydawania postanowień na posiedzeniu niejawnym, co znajdzie wyraz w zmianie lub uchyleniu szeregu przepisów np. wniosku o przywrócenie terminu, podjęcia, zawieszenia i umorzenia post, braku związania postanowieniem dowodowym przez sąd, zwolnienie świadka od grzywny itd.
 6. Zawieszenie postępowania – sąd umarzać będzie postępowanie zawieszone na wniosek stron postępowania lub na wniosek spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia zawieszenia.
 7. Odmowa wydania klauzuli wykonalności – sąd odmówi wydania klauzuli wykonalności, jeśli wniosek będzie sprzeczny z prawem lub gdy z okoliczności sprawy i treści tytułu wynikać będzie, że roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu. Sąd odmówi wydania również, gdy dojdzie do przejścia uprawnień po powstaniu tytułu wykonawczego, a nabywca będzie mógł wszcząć egzekucję na podstawie tytułu wydanego na rzecz zbywcy wierzytelności.
 8. Wniosek o wszczęcie egzekucji – jeśli z treści tytułu wykonawczego wynikać będzie, że upłynął termin przedawnienia roszczenia, nowe przepisy wprowadzą obowiązek dołączenia do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dokumentu, który potwierdzi, że doszło do przerwania terminu przedawnienia. Jeśli wierzyciel nie przedłoży dokumentu, organ egzekucyjny odmówi wszczęcia postępowania.
 9. Postępowanie egzekucyjne – w przypadku przejścia wierzytelności objętych tytułem wykonawczym, nowelizacja umożliwi, a w niektórych przypadkach zobliguje nabywcę do wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi na podstawie wydanego tytułu wykonawczego na rzecz zbywcy wierzytelności.
 10. Umorzenie postępowania egzekucyjnego – dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o umorzenie postępowania, jeśli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym ulegnie przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże dokumentem przerwania biegu terminu przedawnienia.
 11. Powództwo opozycyjne – nowe przepisy umożliwią wniesienia powództwa opozycyjnego na podstawie zarzutu potrącenia.
 12. Koszty sądowe i opłaty kancelaryjne – nowelizacja zwiększy wysokości opłat
  w postępowaniu cywilnym oraz doda nowe opłaty, np. od zawezwania do próby ugodowej w wysokości ¼ opłaty od pozwu, wniosku o uzasadnienie w wysokości 100 zł, wniosku o udzielenie zabezpieczenia składanego przed pozwem – w wysokości ¼ opłaty od pozwu wzrosną opłaty stosunkowe, wzrośnie maksymalna opłata od pozwu do wysokości 200.000,00 zł; zwolnienie od kosztów spółki prawa handlowego obejmie również badanie stanu majątkowego wspólników /akcjonariuszy.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane