Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. (V CSK 506/16)

W najnowszym Orzecznictwie Sądów Polskich 12/2018 ukazała się Glosa autorstwa dr hab. Andrzeja Szlęzaka.

Teza

Stwierdzenie, że zapewnienie sprzedawcy nie odnosi się do cechy rzeczy sprzedanej, lecz dotyczy innych okoliczności, nie eliminuje możliwości jego zakwalifikowania jako rozszerzenia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c., gdy taki był zamiar stron. Jeżeli natomiast intencją stron było ustanowienie odpowiedzialności gwarancyjnej, jego nieprawdziwość może skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej sprzedawcy.

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa „R.” Sp. z o.o. w (…) przeciwko P.S. o nakazanie złożenia oświadczenia woli i zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej 31.05.2017 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego (…) z 5.04.2016 r., I ACa…/16, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu (…) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Pełną wersję publikacji można pobrać TUTAJ

Powiązane