Wiadomości z Prawa Pracy – I kwartał 2018

Projekty Kodeksów pracy – indywidualne i zbiorowe prawo pracy

W marcu 2018 r. Komisja kodyfikacyjna zakończyła prace nad projektami nowych kodeksów prawa pracy, tj. Kodeksu pracy (obejmującego indywidualne prawo pracy) oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Projekty zakładają, m.in. zmiany w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych, modyfikacje dotyczące systemu umów o pracę oraz skrócenie okresu wypłacania wynagrodzenia za czas choroby.

W zakresie urlopów wypoczynkowych projekt przewiduje ujednolicenie wymiaru urlopu do 26 dni dla wszystkich pracowników oraz powrót do regulacji umożliwiającej wykorzystanie zaległego urlopu najpóźniej do końca marca (obecnie zaległy urlop należy wykorzystać do końca września następnego roku kalendarzowego). W razie nieudzielenia urlopu w terminie prawo do niego wygaśnie, a pracownikowi przysługiwać będzie stosowne zadośćuczynienie.

Ponadto, zaproponowano wprowadzenie trzech nowych rodzajów umów o pracę (umowę na czas wykonywania pracy dorywczej, na czas wykonywania pracy sezonowej oraz na czas wykonywania pracy na podstawie nieetatowej umowy o pracę), jak również nowe zasady współpracy z osobami samozatrudnionymi.

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 15 lutego 2018 r. przedstawiono projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Zgodnie z założeniami projektu, PPK mają być tworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. System ma mieć charakter powszechny, ale przewidziano kilka wyjątków, w tym dla pracodawców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą prowadzić pracownicze programy emerytalne (PPE) i odprowadzać składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika. Pracownik będzie automatycznie przypisany do PPK, jednak będzie mógł zrezygnować z odprowadzania składek. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat

W lutym 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przewiduje ona skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się stosunek pracy. Krótszy okres przechowywania obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r. Dla osób zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie nadal przechowywanie dokumentacji przez 50 lat, lecz z opcją skrócenia tego okresu do 10 lat.

Ustawa wprowadza również możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Wprowadza także ogólną zasadę wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe.

Wyrok TSUE – dyżur pełniony w domu zaliczany do czasu pracy

W wyroku z dnia 21 lutego 2018 r. (sprawa C-518/15) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że okres dyżuru pełnionego przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się na wezwanie pracodawcy w ciągu ośmiu minut, należy traktować jako czas pracy. Trybunał wskazał, że decydującym czynnikiem przy kwalifikowaniu danego okresu jako „czasu pracy” (w rozumieniu dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy) jest to, że pracownik jest zobowiązany do fizycznej obecności w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i do pozostawania do jego dyspozycji. Należy rozróżnić taką sytuację od „dyżuru pod telefonem”, kiedy to pracownik musi pozostawać w dyspozycji pracodawcy bez obowiązku przebywania w miejscu pracy. W tym ostatnim przypadku tylko czas, w którym pracownik efektywnie świadczył pracę, może zostać uznany za „czas pracy” w rozumieniu dyrektywy 2003/88.

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane