Wiadomości z Prawa Pracy – II kwartał 2018

Ważne zmiany w Kodeksie pracy – monitoring

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprost dopuszczają stosowanie monitoringu w zakładzie pracy. Rejestracja obrazu (monitoring wizyjny) może być stosowana, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Z kolei monitoring poczty elektronicznej (jak również inne formy monitoringu) może być stosowany, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Monitoring poczty elektronicznej, a także inne formy monitoringu nie będą mogły naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu pracodawca jest zobowiązany ustalić w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Przepisy regulują również okres przechowywania nagrań – co do zasady będą to 3 miesiące. Po tym czasie nagrania obrazu zawierające dane osobowe powinny zostać zniszczone. Powyższe zmiany w praktyce oznaczają dla pracodawców konieczność weryfikacji wewnątrzzakładowych regulacji dot. stosowania monitoringu.

Elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

W dniu 6 czerwca 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów umożliwiająca, m.in. korzystanie z elastycznych form zatrudnienia przez pracowników opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi czy wymagającymi specjalnego kształcenia. Zmienione przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do uwzględnienia wniosków takich pracowników o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy. Ponadto, taki pracownik może wykonywać pracę w formie telepracy, na podstawie wniosku, nawet jeśli u danego pracodawcy nie zawarto porozumienia określającego warunki stosowania telepracy albo nie określono tych warunków w regulaminie. W powyższych sytuacjach pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Zmiany w zakresie zwolnień lekarskich

Do 30 listopada 2018 r. wydłużono możliwość wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich na papierowym formularzu (ZUS ZLA). Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą zobowiązani wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne (e-ZLA).

Wyrok SN – staż pracy, a różnicowanie wynagrodzenia pracowników

W wyroku z dnia 7 lutego 2018 r. (II PK 22/17) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że kryterium stażu pracy nie zawsze może być usprawiedliwioną przyczyną różnicowania wynagrodzenia pracowników. Nie w każdej grupie zawodowej staż pracy czy też doświadczenie zawodowe wpływa bowiem na jakość świadczonej pracy. W poszczególnych zawodach ten wpływ może być różny, gdyż przy wykonywaniu zaawansowanej pracy umysłowej, czy też wymagającej znajomości budowy i obsługi różnego rodzaju maszyn faktycznie staż pracy i zdobyte w jego trakcie doświadczenie mogą mieć istotny wpływ na jakość świadczonej pracy. Jednak w innych zawodach zasadnicza dyferencjacja jakości pracy pracowników w oparciu o ich staż pracy może nie występować. W konsekwencji, pracodawcy powinni ostrożnie podchodzić do różnicowania wynagrodzenia pracowników ze względu na staż pracy, ponieważ nie w każdym przypadku taka podstawa może być uznana za uzasadnioną,  mimo że ustawodawca wprost dopuszcza takie kryterium dyferencjacji sytuacji pracowników.

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane