Raport SK&S | Nowy projekt Rozporządzenia w sprawie AI (sztucznej inteligencji) z 11 listopada 2022 r. – kluczowe założenia

Według danych Eurostat w 2020 r. jedynie 0,7% przedsiębiorstw w UE zatrudniających co najmniej 10 osób korzystało z aplikacji AI, a usługa czatu, w której chatbot lub wirtualny agent generował odpowiedzi w języku naturalnym dla klientów, była wykorzystywana w 2% przedsiębiorstw. Taki sam odsetek przedsiębiorstw, 2%, wykorzystywał roboty usługowe, które charakteryzują się pewnym stopniem autonomii, na przykład do wykonywania zadań porządkowych, niebezpiecznych lub powtarzalnych, takich jak sprzątanie substancji trujących, sortowanie przedmiotów w magazynie, pomaganie klientom w zakupach lub w punktach płatniczych itp.

Brak regulacji w zakresie wytwarzania, oferowania i użytkowania systemów  AI stwarza stan znacznej niepewności dla wszystkich uczestników rynku, zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej zaawansowanych systemów. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska zaprezentowała swój pakiet AI, w którym znalazł się m.in. wniosek dotyczący nowego projektu rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane zasady dotyczące sztucznej inteligencji (Akt o sztucznej inteligencji). W ciągu minionego roku dwukrotnie dostrzeżono potrzebę zaktualizowania i dostosowania proponowanych przepisów, by lepiej odzwierciedlały specyfikę zaawansowanych systemów AI i zapewniały większe bezpieczeństwo ich użytkownikom.

Nowa wersja projektu Aktu o sztucznej inteligencji z dnia 11 listopada 2022 r. wprowadza pewne zmiany w stosunku do dwóch poprzednich wersji. Definicja systemu sztucznej inteligencji przyjęta w uprzedniej wersji aktu została jedynie lekko zmodyfikowana. W nowym brzmieniu uwzględnia ona elementy autonomii, jaką posiada AI.

Przyjęto, iż systemem sztucznej inteligencji jest system, który został zaprojektowany do działania z elementami autonomii i który na podstawie danych i informacji dostarczonych z zewnątrz – przez człowieka i/lub maszynę, wnioskuje, w jaki sposób osiągnąć cele określone przez człowieka. System ma przy tym wykorzystywać uczenie maszynowe (machine learning) i/lub podejścia oparte na logice i wiedzy.

„system sztucznej inteligencji (system AI) oznacza system, który został zaprojektowany do działania z elementami autonomii i który na podstawie danych i informacji dostarczonych przez maszynę i/lub człowieka, wnioskuje, w jaki sposób osiągnąć określony zestaw celów, wykorzystując uczenie maszynowe i/lub podejścia oparte na logice i wiedzy, oraz wytwarza generowane przez system dane wyjściowe, takie jak treści (generatywne systemy AI), przewidywania, zalecenia lub decyzje, wpływające na środowisko, z którym system AI wchodzi w interakcje.”

Katalog podmiotów objętych przepisami obecnej wersji rozporządzenia, nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej wersji tego aktu. Aktualna propozycja zachowała nowe kategorie podmiotów wprowadzone w uprzedniej wersji, wobec których rozporządzenie będzie miało zastosowanie. Są to:

  • importerzy i dystrybutorzy systemów AI;
  • producenci produktów wprowadzających na rynek lub do użytku system AI wraz ze swoim produktem i pod własną nazwą lub znakiem towarowym;
  • upoważnieni przedstawiciele dostawców, którzy mają siedzibę w Unii Europejskiej.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Powiązane