Praktyki w SK&S

Praktyki zawodowe dla studentów III, IV i V roku studiów prawniczych

Program praktyk jest skierowany do studentów kończących III, IV i V rok studiów prawniczych. Praktyki letnie odbywają się od czerwca do września i trwają od 4 do 6 tygodni z możliwością przedłużenia na kolejny rok akademicki (od października do maja). Oprócz wyróżniającej się współpracy, dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk jest dyspozycyjność na poziomie co najmniej trzech dni w tygodniu. Praktykanci za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

Przyjęcie na praktyki poprzedzone jest testami wiedzy, podczas których weryfikujemy znajomość podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego, a następnie rozmowami indywidualnymi.

Praktyki są prowadzone między innymi w ramach następujących specjalizacji: prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, prawo karne gospodarcze, nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, prawo konkurencji, prawo pracy, projekty infrastrukturalne.

Miejsce odbywania praktyk: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław

Od kandydatów na praktyki oczekujemy:

 • średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
 • bardzo dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem);
 • dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
 • zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli, bądź aktualnie mają, przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu;
 • umiejętności efektywnej pracy w zespole;
 • predyspozycji organizacyjnych;
 • zaangażowania.

Rekrutacja na praktyki letnie 2019:

Kancelaria informuje o rozpoczęciu rekrutacji na praktyki letnie 2019. Przypominamy, że ofertę praktyk kierujemy do studentów III, IV i V roku studiów prawa.

Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim lub angielskim, wyłącznie pocztą elektroniczną, w formacie pdf na adres: office@skslegal.pl, tytułując e-mail: „ws. praktyk letnich” w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 r.

Informujemy że w oparciu o przepisy prawa przetwarzamy dane osobowe kandydatów niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Polityką prywatności, w której znajdą Państwo m.in. informację o możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli taka zgoda zostanie udzielona). W zależności od Państwa decyzji, prosimy o ewentualne dopisanie na Państwa CV i innych materiałach jednej lub obu z następujących klauzul:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.” („Spółka”) podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji.

Brak udzielenia zgody nr 1 lub jej wycofanie spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę przy ewentualnych przyszłych rekrutacjach i będą Państwo musieli ponownie aplikować na praktyki w kolejnym roku. Przy braku zgody nr 2 lub jej wycofaniu Spółka nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.

Testy pisemne odbędą się w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, w dwóch terminach do wyboru:

 • 8 kwietnia (poniedziałek), godz. 11:30 – 13:00
 • 9 kwietnia (wtorek), godz. 11:30 – 13:00.

Studenci, którzy pomyślnie przejdą test pisemny, zostaną zaproszeni na rozmowy indywidualne, które odbędą się w Warszawie, oraz w Poznaniu. Rozmowy będą prowadzone w kwietniu 2019 roku. W pierwszej kolejności będziemy zapraszać studentów, którzy zadeklarują gotowość odbycia praktyk w czerwcu.

Decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki zostaną indywidualnie podane kandydatom na przełomie kwietnia i maja.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.