Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam przez Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa” z siedzibą w Warszawie (00-054) przy ul. Jasnej 26 (dalej „SK&S”). Dane osobowe zbierane przez SK&S przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. SK&S zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności SK&S zbiera i przetwarza dane osobowe m.in.: w celu marketingu usług SK&S, w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez SK&S lub w których SKS uczestniczy oraz o działalności SK&S np. w ramach newesletter’a, w celu świadczenia przez SK&S usług na rzecz klientów, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z SK&S, w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z SK&S. SK&S przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane osobowe przekazane przez Państwa.

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności SK&S lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów SK&S uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby SK&S przetwarzał Państwa dane osobowe w celu marketingowym mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu na zasadach określonych w Ustawie. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie SK&S oraz na terenie biur zamiejscowych. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, SK&S zastosuje wymagane przez Ustawę instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

SK&S może w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z Ustawą, przepisami wykonawczymi i instrukcjami SK&S.

Dostęp do informacji

Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej prośby na adres siedziby SK&S lub na adres e-mail: office@skslegal.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.