Infrastruktura

Pracując na rzecz klientów z sektora infrastruktury, łączymy znajomość prawa z różnych wyspecjalizowanych dziedzin i praktyczne doświadczenie w jego stosowaniu, pozwalające nam uwzględniać inżynieryjne, techniczne i finansowe aspekty przedsięwzięć inwestycyjnych. Zajmujemy się wszelkimi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi projektów infrastrukturalnych, finansowania oraz realizacji inwestycji, a także sporami pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w inwestycje.

Świadcząc pomoc prawną w tej dziedzinie od wielu lat, przekonaliśmy się, że każda inwestycja, a zwłaszcza inwestycja w infrastrukturę:

 • dróg i autostrad
 • lotnisk
 • sieci elektroenergetycznych
 • sieci gazowych
 • elektrowni, OZE
 • sieci telekomunikacyjnych
 • instalacji przetwarzania odpadów
 • spalarni śmieci
 • sieci wodociągowych
 • budynków i osiedli

wymaga szerokiej wiedzy prawniczej obejmującej znajomość zagadnień takich, jak:

 • prawo budowlane
 • prawo ochrony środowiska
 • gospodarka odpadami,
 • prawo energetyczne
 • pomoc publiczna,
 • zamówienia publiczne
 • prawo samorządu terytorialnego
 • PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)
 • procedury administracyjne
 • zjawisko ekoterroryzmu
 • bankowość
 • umowy FIDIC i non-FIDIC.

 Doradzamy klientom m.in. w sprawach:

 • negocjowania i zawierania umów o prace projektowe, roboty budowlane, umów design-build, umów BOT (build-operate-transfer), umów koncesyjnych, umów o generalne wykonawstwo, nadzór budowlany, i to zawieranych pomiędzy podmiotami prywatnymi, jak i w trybie zamówień publicznych, np. dialogu konkurencyjnego lub negocjacji z ogłoszeniem, według wzorca FIDIC i non-FIDIC,
 • realizacji umów dotyczących projektów infrastrukturalnych, np. w kwestii niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wadliwości, odebrania obiektu, odmowy odebrania itp.,
 • dostępu do nieruchomości,
 • rozwiązywania kolizji z innymi elementami infrastruktury,
 • postępowań administracyjnych i przed sądami administracyjnymi dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji,
 • realizacji przyłączeń,
 • praktyk monopolistycznych i ograniczających konkurencję,
 • aspektów prawnych finansowania inwestycji, w tym doradzamy przy negocjowaniu umów z bankami, w sprawach zabezpieczenia finansowana i zagadnieniach dotyczących instrumentów finansowych,
 • doradzamy również w sporach związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych; są to spory pomiędzy inwestorami a projektantami, inwestorami a wykonawcami, inwestorami a ich klientami (np. spory z umów deweloperskich) oraz
 • w sporach, w których występują organizacje ekologiczne i w sporach sąsiedzkich (spory z sąsiadami inwestycji infrastrukturalnych).
Zbyszko Wizner
Starszy Partner, radca prawny
Krzysztof Cichocki
Partner, radca prawny
Tomasz Młodawski
Partner, radca prawny
dr Łukasz Wyszomirski
Partner, adwokat
umów Spotkanie