Bankowość i finanse

Nasza praktyka bankowości i finansów łączy praktykę transakcyjną (zwłaszcza finansowanie projektów, nabywania nieruchomości i przejęcia spółek oraz restrukturyzację zadłużenia), doradztwo regulacyjne (w tym w zakresie całego wachlarza regulowanych instytucji finansowych i nabywania banków), doradztwo ogólne i specjalistyczne oraz reprezentację w postępowaniach przed organami nadzoru bankowego i finansowego. Dokładne poznanie środowiska regulacyjnego pomaga nam doradzać przy transakcjach lub umowach, a znajomość wymogów obrotu jest pomocna w kontaktach z organami nadzoru.

Regulacja usług finansowych
Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii, w których działa wyspecjalizowany zespół powołany do obsługi spraw z zakresu regulacji usług finansowych i instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem pełnego przekroju działalności bankowej, leasingowej, pożyczkowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz usług płatniczych – na gruncie regulacji krajowych i europejskich (w tym CRR, MiFID/MiFIR, AIFMD, UCITS, BMR, CSDR oraz wytycznych EBA). Od lat prowadzimy złożone projekty regulacyjne i postępowania przed KNF oraz Prezesem UOKiK. W naszym doradztwie skutecznie łączymy interdyscyplinarne podejście z pogłębioną wiedzą sektorową oraz wyczuleniem na oczekiwania i praktykę regulatora.

Zakres naszych doświadczeń w tym obszarze obejmuje m.in.:

 • Licencjonowanie działalności regulowanej
  Kompleksowo doradzamy przy uzyskiwaniu licencji i zezwoleń KNF związanych z prowadzeniem działalności regulowanej, w tym tworzeniem instytucji regulowanych, zmianami właścicielskimi, kształtowaniem składu osobowego organów czy przekształceniami. Doradzamy także w aspektach regulacyjnych prowadzenia działalności transgranicznej.
 • M&A w sektorze finansowym
  Ściśle współpracując z naszą praktyką M&A, doradzamy przy transakcjach M&A w sektorze instytucji finansowych. Byliśmy zaangażowani w obsługę kilkudziesięciu transakcji tego typu, w tym niektórych z największych i najbardziej złożonych w Polsce.
 • FinTech i usługi płatnicze
  Jesteśmy liderami doradztwa prawnego dotyczącego płatności. Współtworzyliśmy rozwiązania sektorowe w tym zakresie (m.in. doradzając Związkowi Banków Polskich przy wyjaśnianiu wątpliwości interpretacyjnych związanych z PSD2 i PAD oraz w wybranych kwestiach regulacyjnych dotyczących Polish API). Kompleksowo implementowaliśmy nowe regulacje usług płatniczych w największych polskich bankach.
 • AML
  Członkowie naszego zespołu mają rozległe doświadczenie i specjalistyczną wiedzę na temat AML, poparte kwalifikacjami certyfikowanych oficerów ds. AML oraz wnioskami wyniesionymi z secondment’u w instytucjach kredytowych. Dzięki temu nasz zespół ma pogłębione, praktyczne podejście do realizacji obowiązków AML przez instytucje obowiązane. Skutecznie reprezentowaliśmy naszych klientów w postępowaniach przez Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
 • Outsourcing
  Od lat kompleksowo doradzamy regulowanym instytucjom finansowym i ich dostawcom w zakresie outsourcingu – od prostych rozwiązań w obszarze dystrybucji, po złożone projekty wielopoziomowego outsourcingu IT, elektroniczne platformy świadczenia usług czy outsourcing zagraniczny. Nasze doświadczenie obejmuje aspekty regulacyjne, kontraktowe, tajemnicy bankowej i danych osobowych, jak również zagadnienia podatkowe.
 • Przygotowanie i przeglądy dokumentacji
  Regularnie doradzamy bankom i innym instytucjom finansowym przy projektowaniu nowych produktów, dokonujemy przeglądu standardowej dokumentacji z punktu widzenia zgodności z prawem konsumenckim i wymogami regulacyjnymi oraz doradzamy przy jej dostosowywaniu do oczekiwań regulatora. Dla szeregu klientów przygotowywaliśmy również całościową dokumentację klientowską w zakresie konsumenckich usług finansowych, w tym kredytu konsumenckiego oraz leasingu.
 • Kontrole i audyty regulacyjne
  Wspieramy naszych klientów przy problemowych i kompleksowych inspekcjach regulacyjnych (doradztwo w trakcie inspekcji, przy protokole oraz ustalaniu sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych). Regularnie prowadzimy również audyty regulacyjne poszczególnych obszarów działalności i wewnętrzne postępowania wyjaśniające. 

Finansowanie
Nasz doświadczony zespół zapewnia kompleksową obsługę prawną krajowych i międzynarodowych transakcji finansowania wszelkiego typu i w praktycznie każdym sektorze gospodarki. Pomagamy klientom w strukturyzowaniu transakcji, przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji, jak również w transakcjach restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy tak instytucje finansujące, jak i kredytobiorców, dzięki czemu rozumiemy potrzeby i oczekiwania obu stron transakcji. Przez lata działania naszej praktyki finansowania współtworzyliśmy szereg rozwiązań i standardów rynkowych dziś powszechnie stosowanych na polskim rynku.

Nasze doświadczenie obejmuje m. in.:

 • Finansowanie nieruchomości
  Regularnie doradzamy inwestorom, deweloperom i bankom przy finansowaniu i refinansowaniu projektów nieruchomościowych dotyczących zarówno nieruchomości komercyjnych (budynki biurowe, centra logistyczne, obiekty handlowe), jak i nieruchomości mieszkaniowych.
 • Finansowanie przejęć
  Ściśle współpracując z naszą praktyką M&A, regularnie doradzamy przy strukturyzowaniu finansowania transakcji M&A – tak prywatnych, jak i publicznych – i realizacji tego finansowania.
 • Finansowanie projektów energetycznych
  Znaczącą częścią naszej praktyki w obszarze finansowania projektów (project finance) są projekty energetyczne (zarówno w energetyce odnawialnej, w tym w sektorze farm wiatrowych, jak i energetyce tradycyjnej). Ściśle w takich projektach współpracujemy z naszą praktyką prawa energetycznego, korzystając z jej dogłębnej znajomości tego sektora.
 • Międzynarodowe Instytucje Finansowe
  Dzięki wieloletniej współpracy z takimi instytucjami jak EBOiR, Bank Światowy, IFC i Europejski Bank Inwestycyjny, znamy i rozumiemy specyfikę i szczególne oczekiwania międzynarodowych instytucji finansowych (IFIs).
 • Obrót wierzytelnościami i sekurytyzacja
  Doradzamy przy projektach sekurytyzacyjnych, a nasze doświadczenie pozwala dostosować każdą transakcję do charakteru przelewanych wierzytelności oraz wymagań podmiotów udzielających finansowania. Doradzaliśmy największym polskim bankom przy przenoszeniu lub zbywaniu zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności wobec klientów indywidualnych o łącznej wartości ponad 20 mld PLN. Regularnie doradzamy w transakcjach faktoringowych, w tym strukturyzując dokumentację dotyczącą szczególnych rodzajów faktoringu (np. faktoring odwrotny). Wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania od polskich i zagranicznych dostawców kapitału w drodze sekurytyzacji wierzytelności wobec osób fizycznych (np. wynikających z tzw. „chwilówek”), jak i wobec przedsiębiorców (np. z umów leasingu lub faktoringu).
 • Obligacje i inne papiery dłużne
  Realizujemy projekty finansowania przy wykorzystaniu papierów dłużnych, doradzając emitentom, oferującym czy obligatariuszom. Nasze doświadczenie obejmuje transakcje prywatne i publiczne, programy emisji obligacji, projekty typu high yield bonds, a także doradztwo na rzecz polskich podmiotów w związku z emisjami na rynku amerykańskim w oparciu o regulacje Rule 144A i Regulation S.
 • Projekty międzynarodowe
  Regularnie uczestniczymy w międzynarodowych projektach, w tym globalnego finansowania lub refinansowania grup kapitałowych, i doradzamy przy strukturyzowaniu, negocjowaniu i dokumentowaniu kompleksowych pakietów zabezpieczeń. Regularnie i blisko współpracujemy w tym obszarze z najlepszymi kancelariami zagranicznymi i międzynarodowymi działającymi na głównych rynkach finansowych świata.
 • Restrukturyzacja
  Uczestniczyliśmy w jednych z największych i złożonych restrukturyzacji krajowych i międzynarodowych. Nasz zespół transakcyjny ściśle współpracuje w takich transakcjach z departamentem procesowym SK&S, który regularnie doradza w najbardziej złożonych postępowaniach upadłościowych i układowych w Polsce, co daje nam unikalną perspektywę transakcyjną oraz pozwala optymalnie dobrać proponowane klientom rozwiązania.
Jarosław Bieroński
Starszy Partner, radca prawny, doradca podatkowy
dr Wojciech Iwański
Partner, adwokat
Tomasz Kański
Starszy Partner, radca prawny
dr Marcin Olechowski
Partner Zarządzający, adwokat
Krzysztof Pawlisz
Starszy Partner, radca prawny
dr hab. Andrzej Szlęzak
Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny
umów Spotkanie