Bankowość i finanse

Nasza praktyka bankowości i finansów łączy praktykę transakcyjną (zwłaszcza finansowanie projektów, nabywania nieruchomości i przejęcia spółek oraz restrukturyzację zadłużenia), doradztwo regulacyjne (w tym w zakresie całego wachlarza regulowanych instytucji finansowych i nabywania banków), doradztwo ogólne i specjalistyczne oraz reprezentację w postępowaniach przed organami nadzoru bankowego i finansowego. Dokładne poznanie środowiska regulacyjnego pomaga nam doradzać przy transakcjach lub umowach, a znajomość wymogów obrotu jest pomocna w kontaktach z organami nadzoru.

Regulacja usług finansowych
Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii, w których działa wyspecjalizowany zespół powołany do obsługi spraw z zakresu regulacji usług finansowych i instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem pełnego przekroju działalności bankowej, leasingowej, pożyczkowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz usług płatniczych – na gruncie regulacji krajowych i europejskich (w tym CRR, MiFID/MiFIR, AIFMD, UCITS, BMR, CSDR oraz wytycznych EBA). Od lat prowadzimy złożone projekty regulacyjne i postępowania przed KNF oraz Prezesem UOKiK. W naszym doradztwie skutecznie łączymy interdyscyplinarne podejście z pogłębioną wiedzą sektorową oraz wyczuleniem na oczekiwania i praktykę regulatora.

Zakres naszych doświadczeń w tym obszarze obejmuje m.in.:

 • Licencjonowanie działalności regulowanej
  Kompleksowo doradzamy przy uzyskiwaniu licencji i zezwoleń KNF związanych z prowadzeniem działalności regulowanej, w tym tworzeniem instytucji regulowanych, zmianami właścicielskimi, kształtowaniem składu osobowego organów czy przekształceniami. Doradzamy także w aspektach regulacyjnych prowadzenia działalności transgranicznej.
 • M&A w sektorze finansowym
  Ściśle współpracując z naszą praktyką M&A, doradzamy przy transakcjach M&A w sektorze instytucji finansowych. Byliśmy zaangażowani w obsługę kilkudziesięciu transakcji tego typu, w tym niektórych z największych i najbardziej złożonych w Polsce.
 • FinTech i usługi płatnicze
  Jesteśmy liderami doradztwa prawnego dotyczącego płatności. Współtworzyliśmy rozwiązania sektorowe w tym zakresie (m.in. doradzając Związkowi Banków Polskich przy wyjaśnianiu wątpliwości interpretacyjnych związanych z PSD2 i PAD oraz w wybranych kwestiach regulacyjnych dotyczących Polish API). Kompleksowo implementowaliśmy nowe regulacje usług płatniczych w największych polskich bankach.
 • AML
  Członkowie naszego zespołu mają rozległe doświadczenie i specjalistyczną wiedzę na temat AML, poparte kwalifikacjami certyfikowanych oficerów ds. AML oraz wnioskami wyniesionymi z secondment’u w instytucjach kredytowych. Dzięki temu nasz zespół ma pogłębione, praktyczne podejście do realizacji obowiązków AML przez instytucje obowiązane. Skutecznie reprezentowaliśmy naszych klientów w postępowaniach przez Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
 • Outsourcing
  Od lat kompleksowo doradzamy regulowanym instytucjom finansowym i ich dostawcom w zakresie outsourcingu – od prostych rozwiązań w obszarze dystrybucji, po złożone projekty wielopoziomowego outsourcingu IT, elektroniczne platformy świadczenia usług czy outsourcing zagraniczny. Nasze doświadczenie obejmuje aspekty regulacyjne, kontraktowe, tajemnicy bankowej i danych osobowych, jak również zagadnienia podatkowe.
 • Przygotowanie i przeglądy dokumentacji
  Regularnie doradzamy bankom i innym instytucjom finansowym przy projektowaniu nowych produktów, dokonujemy przeglądu standardowej dokumentacji z punktu widzenia zgodności z prawem konsumenckim i wymogami regulacyjnymi oraz doradzamy przy jej dostosowywaniu do oczekiwań regulatora. Dla szeregu klientów przygotowywaliśmy również całościową dokumentację klientowską w zakresie konsumenckich usług finansowych, w tym kredytu konsumenckiego oraz leasingu.
 • Kontrole i audyty regulacyjne
  Wspieramy naszych klientów przy problemowych i kompleksowych inspekcjach regulacyjnych (doradztwo w trakcie inspekcji, przy protokole oraz ustalaniu sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych). Regularnie prowadzimy również audyty regulacyjne poszczególnych obszarów działalności i wewnętrzne postępowania wyjaśniające. 

Finansowanie
Nasz doświadczony zespół zapewnia kompleksową obsługę prawną krajowych i międzynarodowych transakcji finansowania wszelkiego typu i w praktycznie każdym sektorze gospodarki. Pomagamy klientom w strukturyzowaniu transakcji, przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji, jak również w transakcjach restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy tak instytucje finansujące, jak i kredytobiorców, dzięki czemu rozumiemy potrzeby i oczekiwania obu stron transakcji. Przez lata działania naszej praktyki finansowania współtworzyliśmy szereg rozwiązań i standardów rynkowych dziś powszechnie stosowanych na polskim rynku.

Nasze doświadczenie obejmuje m. in.:

 • Finansowanie nieruchomości
  Regularnie doradzamy inwestorom, deweloperom i bankom przy finansowaniu i refinansowaniu projektów nieruchomościowych dotyczących zarówno nieruchomości komercyjnych (budynki biurowe, centra logistyczne, obiekty handlowe), jak i nieruchomości mieszkaniowych.
 • Finansowanie przejęć
  Ściśle współpracując z naszą praktyką M&A, regularnie doradzamy przy strukturyzowaniu finansowania transakcji M&A – tak prywatnych, jak i publicznych – i realizacji tego finansowania.
 • Finansowanie projektów energetycznych
  Znaczącą częścią naszej praktyki w obszarze finansowania projektów (project finance) są projekty energetyczne (zarówno w energetyce odnawialnej, w tym w sektorze farm wiatrowych, jak i energetyce tradycyjnej). Ściśle w takich projektach współpracujemy z naszą praktyką prawa energetycznego, korzystając z jej dogłębnej znajomości tego sektora.
 • Międzynarodowe Instytucje Finansowe
  Dzięki wieloletniej współpracy z takimi instytucjami jak EBOiR, Bank Światowy, IFC i Europejski Bank Inwestycyjny, znamy i rozumiemy specyfikę i szczególne oczekiwania międzynarodowych instytucji finansowych (IFIs).
 • Obrót wierzytelnościami i sekurytyzacja
  Doradzamy przy projektach sekurytyzacyjnych, a nasze doświadczenie pozwala dostosować każdą transakcję do charakteru przelewanych wierzytelności oraz wymagań podmiotów udzielających finansowania. Doradzaliśmy największym polskim bankom przy przenoszeniu lub zbywaniu zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności wobec klientów indywidualnych o łącznej wartości ponad 20 mld PLN. Regularnie doradzamy w transakcjach faktoringowych, w tym strukturyzując dokumentację dotyczącą szczególnych rodzajów faktoringu (np. faktoring odwrotny). Wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania od polskich i zagranicznych dostawców kapitału w drodze sekurytyzacji wierzytelności wobec osób fizycznych (np. wynikających z tzw. „chwilówek”), jak i wobec przedsiębiorców (np. z umów leasingu lub faktoringu).
 • Obligacje i inne papiery dłużne
  Realizujemy projekty finansowania przy wykorzystaniu papierów dłużnych, doradzając emitentom, oferującym czy obligatariuszom. Nasze doświadczenie obejmuje transakcje prywatne i publiczne, programy emisji obligacji, projekty typu high yield bonds, a także doradztwo na rzecz polskich podmiotów w związku z emisjami na rynku amerykańskim w oparciu o regulacje Rule 144A i Regulation S.
 • Projekty międzynarodowe
  Regularnie uczestniczymy w międzynarodowych projektach, w tym globalnego finansowania lub refinansowania grup kapitałowych, i doradzamy przy strukturyzowaniu, negocjowaniu i dokumentowaniu kompleksowych pakietów zabezpieczeń. Regularnie i blisko współpracujemy w tym obszarze z najlepszymi kancelariami zagranicznymi i międzynarodowymi działającymi na głównych rynkach finansowych świata.
 • Restrukturyzacja
  Uczestniczyliśmy w jednych z największych i złożonych restrukturyzacji krajowych i międzynarodowych. Nasz zespół transakcyjny ściśle współpracuje w takich transakcjach z departamentem procesowym SK&S, który regularnie doradza w najbardziej złożonych postępowaniach upadłościowych i układowych w Polsce, co daje nam unikalną perspektywę transakcyjną oraz pozwala optymalnie dobrać proponowane klientom rozwiązania.
dr Marcin Olechowski
Partner, adwokat
dr Wojciech Iwański
Partner, adwokat
umów Spotkanie