Legal Alert | Energetyka jądrowa i gaz ziemny – kryteria uznania działalności za zrównoważoną środowiskowo oraz nowe obowiązki informacyjne | Aktualizacja alertu z dnia 7 kwietnia 2022

Prezentujemy Państwu zaktualizowaną wersję alertu opublikowanego w kwietniu br., w którym omawiamy zmiany wynikające z przyjętego rozporządzenia rozszerzającego katalog działalności, które mogą zostać uznane za zrównoważone środowiskowo i obowiązki informacyjne obejmujące tak kwalifikowanych przedsiębiorców.

TAKSONOMIA – ZARYS ZMIAN

Rozporządzenie delegowane wprowadza zmiany w zakresie tzw. taksonomii, tj. kryteria kwalifikacji działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo, w odniesieniu do sektora energetyki jądrowej i gazu ziemnego. Wprowadza również nowe obowiązki informacyjne.

Taksonomia zyskuje coraz większe znaczenie m.in. ze względu na polityki instytucji finansujących, wyłączające wsparcie dla działalności kwalifikowanych w ramach taksonomii jako wysokoemisyjne, a ułatwiające pozyskanie finansowania dla działalności zrównoważonych środowiskowo.

Rozporządzenie delegowane uzupełnia katalog działalności zrównoważonych środowiskowo poprzez dodanie do niego działalności w zakresie gazu ziemnego i energetyki jądrowej jako tzw. działalności na rzecz przejścia.

Działalności na rzecz przejścia to m.in.: produkcja cementu, aluminium, żelaza i stali, tworzyw sztucznych w formach podstawowych; modernizacja w transporcie wodnym śródlądowym pasażerskim i towarowym; renowacja istniejących budynków; przetwarzanie danych czy zarządzanie stronami internetowymi5.

Z taksonomią związane są obowiązki przedsiębiorców z sektora finansów i pozostałych przedsiębiorców:

a) Przedsiębiorcy z sektora finansowego zobowiązani są ujawnić informacje o celu środowiskowym i opis, w jaki sposób i w jakim stopniu inwestycje kwalifikują się jako zrównoważone środowiskowo (wskazanie udziału procentowego);

b) Pozostali przedsiębiorcy zobowiązani są ujawnić:

  • udział procentowy obrotu pochodzący z produktów lub usług związanych z działalnością zrównoważoną środowiskowo;
  • udział procentowy nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych odpowiadający aktywom lub procesom związanym z działalnością zrównoważoną środowiskowo.

Zmiana zakresu przedmiotowego działalności zrównoważonych środowiskowo w sektorze energii jądrowej i gazu zmieni zakres obowiązków przedsiębiorców – niezbędna będzie weryfikacja zakresu ujawnionych informacji i wydawanych oświadczeń.

Rozporządzenie delegowane dokonuje rozszerzenia katalogu działalności gospodarczych na rzecz przejścia o niektóre działalności związane z energią jądrową i gazem ziemnym wraz ze wprowadzeniem technicznych kryteriów kwalifikacji. Ze względu na zróżnicowaną strukturę wytwarzania energii (dominację źródeł wysokoemisyjnych) osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga inwestycji w paliwa niskoemisyjne (energetyka jądrowa i gaz ziemny) w tzw. okresie przejściowym. Rozporządzenie wskazuje, że inwestycje w energetykę jądrową będą potrzebne do i po 2050 r. Techniczne kryteria kwalifikacji będą podlegały rewizji celem stosowania technologii, która w najwyższym stopniu pozwala na obniżenie emisji systemu energetycznego. Konkretne daty cyklicznych przeglądów ww. kryteriów nie zostały jeszcze określone.

ZMIANA KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Za zrównoważone środowiskowo będą uznawane następujące rodzaje działalności związane z energią jądrową, obejmujące:

  • fazy przed wprowadzeniem na rynek zaawansowanych technologii wytwarzania energii jądrowej;
  • budowę i bezpieczną eksploatację nowych elektrowni jądrowych do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, w tym do produkcji wodoru;
  • wytwarzanie energii elektrycznej z energii jądrowej w istniejących obiektach.

Za zrównoważone środowiskowo będą uznawane następujące rodzaje działalności związanej z gazem ziemnym, obejmujące:

  • produkcję energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych;
  • wysokosprawną kogenerację energii cieplnej lub chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych;
  • produkcję energii cieplnej lub chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym.

NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Przedsiębiorcy sektora finansów, jak i pozostali zobowiązani są ujawnić kwotę i udział działalności w zakresie energetyki jądrowej i gazu ziemnego: zgodnej z systematyką; kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką oraz niekwalifikującej się do systematyki. Informacje w tym zakresie należy przedłożyć z wykorzystaniem wzorów zawartych w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIAN I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Rozporządzenie delegowane weszło w życie 4 sierpnia i będzie stosowane bezpośrednio względem wszystkich państw członkowskich od dnia
1
stycznia 2023 r.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane