Mateusz Grześków

Mateusz Grześków

Prawnik

Współpracuję z SK&S od 2018 r. Specjalizuję się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego, w szczególności wspierając spółki publiczne oraz emitentów akcji i dłużnych papierów wartościowych. Zajmuję się doradztwem transakcyjnym (M&A) oraz regulacyjnym dla podmiotów z rynku kapitałowego, w tym funduszy inwestycyjnych i centralnych depozytów papierów wartościowych (CSD). Moje doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa, przestrzegania ładu korporacyjnego (corporate governance) wdrażania akcjonariatu pracowniczego (ESOP), wypełniania obowiązków informacyjnych oraz wezwaniowych, przymusowego wykupu akcjonariuszy (squeeze-out), wycofania akcji z obrotu giełdowego (delisting) oraz procedur łączenia, podziału i przekształceń spółek o charakterze krajowym i transgranicznym. Reprezentuję klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Jestem współpracownikiem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzę zajęcia z prawa gospodarczego handlowego oraz prawa papierów wartościowych. Jestem autorem szeregu publikacji naukowych i artykułów poświęconych tematyce prawa spółek oraz prawa rynków kapitałowych.

Posługuję się językiem angielskim i niemieckim. Wspieram klientów krajowych oraz zagranicznych.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 71 02
Tel. kom.:+48 602 121 747
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia doktoranckie z obszaru prawa gospodarczego prywatnego – od 2016
  • Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Szkoła Prawa Niemieckiego – 2016-2017
  • The Catholic University of America, Columbus School of Law i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Szkoła Prawa Amerykańskiego – 2016-2017
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister prawa – 2015
Doświadczenie
  • Emisje akcji, obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych
  • Fuzje (w tym połączenie odwrotne), podziały i przekształcenia spółek
  • Doradztwo regulacyjne na rzecz podmiotów z rynku kapitałowego
  • Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez emitentów (w tym MAR)
  • Transakcje M&A
PUBLIKACJE