Prawo energetyczne

Nasz zespół specjalistów prawa energetycznego doradza inwestorom, przedsiębiorstwom energetycznym, deweloperom projektów energetycznych, wytwórcom, operatorom sieciowym, traderom i sprzedawcom energii elektrycznej, odbiorcom energii, również z sektorów energochłonnych. Pracujemy także na rzecz podmiotów finansujących. 

Doradzamy kompleksowo we wszelkich sprawach dotyczących rynku energetycznego, w tym m.in. w sprawach inwestycji w infrastrukturę sektora energetycznego, realizacji obowiązków regulacyjnych spoczywających na uczestnikach rynku energii i paliw oraz uprawnień do emisji. Reprezentujemy klientów w sporach regulacyjnych, dotyczących nakładania kar pieniężnych, przyłączania do sieci, stosowania taryf, wyznaczania operatorów sieciowych, rozliczenia pomocy publicznej. Doradzamy także w zakresie zakupu oraz optymalizacji kosztów pozyskania energii i paliw przez przemysł i odbiorców energochłonnych.

Obserwując stale rosnącą liczbę obowiązków nakładanych na przedsiębiorców energetycznych i odbiorców, a także różne formy zachęt adresowanych do uczestników rynku energetycznego, w jasny i zrozumiały sposób wyjaśniamy praktyczne skutki obowiązujących przepisów. Łączymy wiedzę na temat przepisów prawa ze znajomością praktycznych i biznesowych aspektów funkcjonowania rynków energii i paliw. Pomagamy dostosować się do nowych przepisów i zarządzać ryzykiem prawnym związanym ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym. Porady dla klientów w sprawach energetycznych uwzględniają regulacje sektorowe, prawo cywilne, handlowe, karne, podatkowe, antymonopolowe, prawo pomocy publicznej i są praktyczne – zarówno, jeżeli klient potrzebuje typowych struktur funkcjonujących na rynku, jak i rozwiązań szytych na miarę.

Nasze wsparcie prawne obejmuje w szczególności:

Inwestycje w infrastrukturę sektora energetycznego
Doradzamy klientom przy realizacji inwestycji w infrastrukturę sektora energetycznego, w tym projektów związanych ze źródłami wytwórczymi, sieciami, magazynami energii, zasobami DSR itp. W szczególności reprezentujemy i doradzamy Klientom w procesach:

  • pozyskiwania praw do nieruchomości oraz niezbędnych pozwoleń (np. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzje lokalizacyjne i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na korzystanie ze środowiska, pozwolenia na użytkowanie),
  • pozyskania instrumentów finansowania (np. negocjowanie umów kredytowych, badanie due diligence na potrzeby instytucji finansujących),
  • pozyskiwania instrumentów wsparcia (wsparcie przy pozyskiwaniu grantów, świadectw pochodzenia, świadectw efektywności energetycznej, procesach aukcyjnych rynku odnawialnych źródeł energii oraz rynku mocy, rekompensat dla sektorów energochłonnych),
  • budowy, rozruchu i eksploatacji obiektów (negocjowanie umów EPC, umów o transfer technologii, umów dostawy urządzeń, BoP, umów serwisowych).

Transakcje
Klienci mogą na nas liczyć przy przejmowaniu projektów z sektora energetycznego. Służymy radą przy identyfikowaniu potencjalnych projektów na sprzedaż lub potencjalnych inwestorów, sporządzamy raporty due diligence, przygotowujemy i negocjujemy umowy przejęcia.

 Realizacja obowiązków regulacyjnych
Doradzamy i reprezentujemy Klientów przy realizacji obowiązków regulacyjnych spoczywających na uczestnikach rynku energii i paliw oraz uprawnień do emisji:

  • doradzamy przy uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, wpisów do rejestrów,
  • wspieramy klientów przy realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
  • prowadzimy audyty compliance oraz przygotowujemy wewnętrzne procedury wdrażające regulacje, m.in. w obszarze zgodności z REMIT (rynek energii elektrycznej i gazu), MAR (rynek uprawnień do emisji), pakietem paliwowym, regulacjami antymonopolowymi i prawem ochrony konsumentów, wymaganiami unbundlingu.

Spory regulacyjne
Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach regulacyjnych dotyczących w szczególności nakładania kar pieniężnych, przyłączania do sieci, stosowania taryf i rozliczania pomocy publicznej.

Optymalizacja kosztów pozyskania energii i paliw
Doradzamy w zakresie zakupu oraz optymalizacji kosztów pozyskania energii i paliw przez przemysł. Wspieramy klientów przy organizacji przetargów, w procesach zmiany sprzedawcy, negocjowaniu i renegocjowaniu umów na zakup energii i paliw (w tym umów długoterminowych na zakup energii), prowadzeniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, w tym infrastruktury umożliwiającej zmniejszenie zużycia energii i paliw. Prowadzimy sprawy związane z uczestnictwem w programach DSR oraz korzystaniem z instrumentów wsparcia (rekompensaty dla odbiorców energochłonnych). Reprezentujemy w sporach na tle wykonywania umów o dostawy energii i paliw. Z sukcesami reprezentujemy odbiorców energii w sporach o naruszenie obowiązku ograniczeń w poborze energii elektrycznej.

Finansowanie projektów
Doradzamy finansującym w badaniu finansowanych projektów, jak również sporządzaniu, negocjowaniu i wykonywaniu umów i dokumentacji związanej z finansowaniem (umowy kredytu, umowy pożyczki, emisje obligacji, inwestycje kapitałowe).

Zbyszko Wizner
Starszy Partner, radca prawny
Krzysztof Cichocki
Partner, radca prawny
Tomasz Młodawski
Partner, radca prawny
umów Spotkanie