Organy spółek z organiczoną odpowiedzialnością i akcyjnych mogą działać zdalnie

W dniu 31.03.2020 r. weszła w życie wprowadzona Tarczą antykryzysową zmiana w Kodeksie spółek handlowych pozwalająca na:

  • zdalne uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeniach spółek akcyjnych bez konieczności zmian statutu czy umowy spółki,
  • możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu lub Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  • podejmowania uchwał Zarządu lub Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym również uchwał w sprawach osobowych (wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób).

Ponadto:

  • spółka publiczna ma obowiązek zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  • od 3 września 2020 r. spółki akcyjne będą zobowiązane do niezwłocznego przesłania akcjonariuszom elektronicznego potwierdzenia otrzymania głosu oddanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a na wniosek akcjonariusza również potwierdzenia, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony.

Tarcza antykryzysowa upoważniła również Ministra Finansów do określenia terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, na tę chwilę ustalonego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane