HRadar | HR Newsletter | Kwiecień 2024 r.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2024 r.
Od 1 kwietnia 2024 r. uległy zmianie stopy procentowe składki wypadkowej dla 33 grup działalności. W przypadku jednej grupy (wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego) składka wzrosła do 3,33%, a dla pozostałych 32 grup została obniżona.

Treść rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 marca 2024 r. wraz z załącznikiem określającym szczegółową wysokość składek znajdą Państwo w dzienniku ustaw (LINK). Przypominamy, że nowe wysokości składek wypadkowych obowiązują do 31 marca 2025 r.

Projekt ustawy dotyczący wakacji od składek na ubezpieczenie społeczne trafił do Sejmu
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, planowane jest wprowadzenie tzw. wakacji od składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku. Ulga ma obejmować mikroprzedsiębiorców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Podczas korzystania z ulgi składki będą opłacone przez ZUS, a ulga obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z projektem, z ulgi nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku byli pracownikami tego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub w roku kolejnym wykonują działalność gospodarczą w zakresie pokrywającym się z poprzednimi obowiązkami. Zgodnie z zapowiedziami ustawa ma zacząć obowiązywać jeszcze w 2024 r.

Kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Zgodnie z komunikatem MSWiA (LINK), czeka nas kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (tzw. Specustawa). Nadal czekamy na publikację projektu nowelizacji wraz ze szczegółowym opisem planowanych zmian. Najważniejsze zmiany opublikowane w komunikacie MSWiA obejmą:

 • Wydłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy posiadających PESEL UKR do 30 września 2025 roku;
 • Możliwość uzyskania karty pobytu na okres 3 lat przez obywateli Ukrainy, którzy:
 • posiadają PESEL UKR i uzupełnią bądź zaktualizują wymagane dane w urzędzie gminy,
 • złożą do wojewody elektroniczny wniosek o pobyt czasowy,
 • posiadali aktywny status UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku.

Jeśli cudzoziemiec spełni powyższe warunki i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie wniosą sprzeciwu w sprawie zmiany statusu pobytowego, obywatel Ukrainy otrzyma specjalny kartę pobytu z adnotacją „poprzednio posiadał ochronę czasową”.

Dyrektywa w sprawie pracowników platformowych
Na ostatnim posiedzeniu, Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła dyrektywę UE w sprawie poprawy warunków pracy osób zatrudnianych za pośrednictwem platform internetowych. Dyrektywa ma na celu usystematyzowanie zatrudnienia osób pracujących za pomocą platform cyfrowych m.in. przy przewozie osób, dowozie zakupów czy posiłków. Pracownicy platformowi często są pozbawieni praw wynikających z umowy o pracę, dlatego dyrektywa wprowadza mechanizm „domniemania zatrudnienia”, jeżeli stosunek pracy z platformą spełnia przynajmniej 2 spośród kryteriów wskazanych w dyrektywie:

 • narzucone limity wynagrodzenia;
 • nadzór nad wykonywaniem pracy;
 • kontrola dystrybucji lub przydzielania zadań;
 • kontrola warunków pracy i ograniczenie swobody wyboru godzin pracy;
 • ograniczenie swobody organizowania własnej pracy oraz zasady dotyczące wyglądu lub postępowania pracowników.

Po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowskie będą miały 2 lata na jej implementację.

Dyrektywa w sprawie pracowników platformowych
Na ostatnim posiedzeniu, Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła dyrektywę UE w sprawie poprawy warunków pracy osób zatrudnianych za pośrednictwem platform internetowych. Dyrektywa ma na celu usystematyzowanie zatrudnienia osób pracujących za pomocą platform cyfrowych m.in. przy przewozie osób, dowozie zakupów czy posiłków. Pracownicy platformowi często są pozbawieni praw wynikających z umowy o pracę, dlatego dyrektywa wprowadza mechanizm „domniemania zatrudnienia”, jeżeli stosunek pracy z platformą spełnia przynajmniej 2 spośród kryteriów wskazanych w dyrektywie:

 • narzucone limity wynagrodzenia;
 • nadzór nad wykonywaniem pracy;
 • kontrola dystrybucji lub przydzielania zadań;
 • kontrola warunków pracy i ograniczenie swobody wyboru godzin pracy;
 • ograniczenie swobody organizowania własnej pracy oraz zasady dotyczące wyglądu lub postępowania pracowników.

Po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowskie będą miały 2 lata na jej implementację.

Pobierz alert w wersji PDF