Zespół podatkowy SK&S uzyskał dla jednej z największych w Europie firm budowlanych precedensowy wyrok NSA dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego VAT

14.11.2019

W dniu 14 listopada b.r. zespół podatkowy SK&S w składzie Piotr Andrzejak (partner) oraz Stanisław Gordziałkowski (starszy prawnik) uzyskał dla jednej z największych w Europie firm budowlanych precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego VAT (sygn. akt I FSK 1148/17).

Sprawa dotyczyła prac budowlanych, których realizacja została przerwana z uwagi na spór firmy budowlanej z zamawiającymi. Organy podatkowe uznały, że w stosunku do wykonanych prac budowlanych powstał obowiązek podatkowy VAT pomimo, że nie zostały one odebrane w protokole zdawczo – odbiorczym, a roszczenie firmy budowlanej o zapłatę jest kwestionowane przez zamawiających.

NSA zgodził się z podatnikiem, że brak formalnego odbioru usługi budowlanej oznacza, że nie została ona w całości wykonana dla celów powstania obowiązku podatkowego VAT. Jednocześnie, organ podatkowy nie można wysokości podstawy opodatkowania VAT oszacować automatycznie w oparciu o wartość roszczeń cywilnoprawnych dochodzonych przez firmę budowlaną, gdyż część tych roszczeń może mieć charakter odszkodowawczy, a zatem nie stanowić wynagrodzenia za usługę opodatkowaną VAT. To oznacza, że o ewentualnym obowiązku podatkowym VAT można mówić dopiero po zakończeniu sporu cywilnoprawnego, w momencie faktycznej zapłaty, jeżeli nie będzie miała ona wyłącznie charakteru odszkodowawczego (co może zależeć np. od wyroku sądu powszechnego wydanego w związku ze sporem cywilnoprawnym).

Przedmiotowy wyrok jest zgodny z treścią orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w sprawie C-224/18 z 2 maja 2019 r., w którym Trybunał nadał szczególne znaczenie formalnemu potwierdzeniu wykonania usługi budowlanej (np. w formie protokołu zdawczo – odbiorczemu), jako okoliczności kreującej moment powstania obowiązku podatkowego VAT.

Wyrok NSA jest prawomocny.