06.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Gminna droga może stanowić obiekt budowlany

NSA: Aby prawidłowo zakwalifikować pod względem prawnym roboty budowlane polegające na utwardzeniu drogi gruntowej masą bitumiczną w pierwszej kolejności należy określić, jaki charakter prawny – z punktu widzenia przepisów…

06.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Budynek nie musi być wydzielony z przestrzeni własnymi przegrodami

NSA: Dla uznania obiektu budowlanego za budynek nie ma znaczenia, że został on wybudowany pomiędzy istniejącymi budynkami gospodarczymi i korzysta z ich ścian, jeśli jest trwale związany z gruntem, posiada fundament,…

29.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Decyzja środowiskowa dla zrealizowanej inwestycji

NSA: Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się, co do zasady, dla inwestycji planowanych. Jednak wyjątkowo dopuszczalne jest wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, którego realizację rozpoczęto, lub które zostało…

28.11.2016

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Piotra Andrzejaka

NSA: sprzedaż biurowca może być korzystnie opodatkowana VAT

Orzecznictwo Zbycia samej nieruchomości nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Mamy z nią do czynienia, gdy sprzedajemy zespół składników majątkowych, który sam w sobie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej. Precedensowe orzeczenie dotyczy…

28.11.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Rozwiązanie spółki komandytowej bez obowiązku spłaty zobowiązań i pokrycia niedoboru majątku przed wykreśleniem spółki z KRS

Artykułu 82 i 83 w zw. z art. 67 § 1 i art. 103 KSH nie stosuje się do rozwiązywania spółki komandytowej w przypadku gdy wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki (bez przeprowadzenia…

24.11.2016

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

MS kontra prezesi sądów. Będą spory kompetencyjne

PROBLEM: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (pierwotna wersja z 14 października, ostatnia z 9 listopada) zakłada zmianę w zakresie zwierzchnictwa nad dyrektorami sądów (odpowiedzialnymi za sprawy…

22.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Legalizacja to prawo, a nie obowiązek inwestora

NSA: Wykonanie obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę skutkuje koniecznością przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, tj. tzw. postępowania legalizacyjnego. W ramach tego postępowania…

22.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Budowa bez obowiązku zgłoszenia też pod kontrolą

NSA: Do robót budowlanych i obiektów budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia, mogą być stosowane przepisy o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 50 ust. 1…

15.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Ograniczenia nie powinny ingerować w prawo własności w sposób nieuzasadniony

NSA: Przy wykładni przepisów dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu należy uwzględnić, że stanowią one regulację ingerującą w prawo własności, a zatem wartość podlegającą konstytucyjnej ochronie. Ograniczenie swobody zmiany…

08.11.2016

Poradnik Handlowca, opinia Piotra Andrzejaka

Kluczowe znaczenie faktur

„Poradnik Handlowca”: Przy­gotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego, zaakcepto­wana przez rząd, wprowadza za wyłudzenia podatku VAT bardzo wysokie kary. Najwyż­szy wymiar kary to aż 25 lat więzienia, co…