04.07.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Kara tylko dla tego współinwestora, który dopuścił się przewinienia

ORZECZNICTWO: W przypadku, gdy inwestorów robót budowlanych jest kilku, a tylko jeden z nich przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego nielegalnie, tzn. bez uprzedniego zawiadomienia o zakończeniu budowy, wówczas zasadne jest wymierzenie kary pieniężnej…

29.06.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Filip Sodulski

Kiedy po przejściu zakładu pracy trzeba stosować układ zbiorowy w późniejszym brzmieniu

Zasada, że wersja porozumienia z dnia transferu wiąże pracowników i pracodawcę przez rok, nie działa, gdy z czasem zostanie wynegocjowane nowe. Przy czym musi ono dla załogi być korzystniejsze. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości…

27.06.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Dopuszczalna skarga na uchwałę w sprawie nowego planu

ZAGOSPODAROWANIE: Uchwalenie planu miejscowego, który w sposób bezpośredni reguluje sposób zagospodarowania nieruchomości, narusza interes prawny właścicieli nieruchomości objętych jego ustaleniami. Nawet jeżeli ustalenia starego i nowego planu zagospodarowania…

26.06.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Czy sąsiad może skarżyć pozwolenie na użytkowanie budynku

ORZECZNICTWO: Stroną postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Jednak w pewnych stanach faktycznych i prawnych krąg ten mogą determinować inne normy prawne. W sytuacji, gdy przedmiotem postępowania o pozwolenie…

16.06.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Podział spółki przez wydzielenie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki nieprzypisane w planie podziału

W przypadku podziału spółki przez wydzielenie nie ma zastosowania art. 531 § 3 KSH, ponieważ składniki majątku oraz zobowiązania spółki dzielonej, które nie zostały przypisane spółce przejmującej w ramach planu podziału,…

13.06.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Postępowanie legalizacyjne to nie postępowanie naprawcze

ORZECZNICTWO: Różny jest przedmiot postępowania legalizacyjnego, prowadzonego na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, od przedmiotu postępowania naprawczego z art. 50 i 51 Prawa budowlanego. Postępowanie legalizacyjne dotyczy rozbiórki lub…

06.06.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Opinia techniczna inwestora na równi z opinią biegłego

ORZECZNICTWO: Odmienna jest pozycja prawna biegłego powoływanego przez organ administracji od pozycji prawnej podmiotu sporządzającego w toku postępowania naprawczego ocenę techniczną lub ekspertyzę na zlecenie inwestora. Niemniej jednak, obie…

30.05.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Skutki niewykonania obowiązku nałożonego decyzją

ORZECZNICTWO: Prawidłowość wszczęcia postępowania egzekucyjnego badana jest wyłącznie w ramach postępowania w sprawie zarzutów. Nie może natomiast być badana w postępowaniu w przedmiocie nałożenia grzywny. Wnoszenie zarzutów stanowi prawo, które…

16.05.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Decyzja środowiskowa dla stoczni remontowej

ORZECZNICTWO: W przypadku, gdy w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest przeprowadzana tzw. ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ administracji wydaje decyzję, której jedynym rozstrzygnięciem jest, zasadniczo, brak…

15.05.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki jawnej

Wspólnik naruszający zakaz konkurencji z art. 56 KSH może zwolnić się z odpowiedzialności, o której mowa w art. 57KSH, w przypadku gdy wykaże, że obok przychodów, jakie uzyskał z działalności konkurencyjnej wobec spółki, poniósł…