17.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Obiekt kwalifikuje się do rozbiórki, ale na podstawie innego przepisu

ORZECZENIE: Jeśli postępowanie administracyjne dotyczy tymczasowego obiektu budowlanego wybudowanego pomimo zgłoszenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, to organ nadzoru budowlanego winien wydać nakaz rozbiórki tego obiektu na podstawie…

10.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Złożenie wniosku przez jednego współwłaściciela nie oznacza, że pozostali dochowali terminu

ORZECZNICTWO: Żaden z byłych współwłaścicieli nie może działać na rzecz pozostałych ani ich reprezentować, chyba, że przepis szczególny przewidywałby taką możliwość lub udzielone byłoby skuteczne pełnomocnictwo. Złożenie wniosku o wypłatę…

05.10.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Odrabianie prywatnych wyjść dzieli i ekspertów, i urzędy

Stanowisko MRPIPS (wyciąg) Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) czas…

03.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Budowa na nieruchomości innej niż oznaczona w zezwoleniu, to samowola

ORZECZNICTWO: Jeśli w toku postępowania w sprawie zgodności z prawem robót budowlanych okaże się, że zostały one wykonane na innej nieruchomości niż objęta pozwoleniem na budowę, może to oznaczać konieczność zmiany kwalifikacji…

28.09.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Uchwały nieistniejące a uchwały sprzeczne z prawem

Uchwały nieistniejące różnią się od uchwał sprzecznych z prawem tym, że z uwagi na swój drastyczny, krańcowy stopień wadliwości nie wywołują żadnych skutków prawnych ab initio. Uchwała dotknięta tak znacznym stopniem wadliwości…

26.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Organ zawiesza postępowanie i czeka na rozstrzygnięcie sądu

PROCEDURY: Jeżeli dokonanie prawidłowej oceny ważności decyzji administracyjnej jest możliwe dopiero po uzyskaniu wyroku w sprawie wcześniej wydanej decyzji, która dla rozstrzygnięcia ma znaczenie prejudycjalne, to organ administracji publicznej…

20.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Konsekwencje nieważności pozwolenia na budowę

ORZECZNICTWO: Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydane dla tej samej inwestycji pozostają ze sobą w ścisłym prawnym związku. Wydane zostały bowiem w ramach jednego ciągu zdarzeń prawnych dotyczących…

12.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Postępowanie nieważnościowe ma tylko wyeliminować wadliwe decyzje

ORZECZNICTWO: W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organ administracji nie orzeka co do istoty sprawy rozstrzygniętej w decyzji w postępowaniu zwykłym i nie jest uprawniony do ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Również wystąpienie…

07.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Zewnętrzna służba bhp nie dla dużych firm

OBOWIĄZKI: Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć zadania służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Jest to ryzykowne w przypadku firm z większym stanem zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednym…

05.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Organ nałoży obowiązek bez ustalania prawa do nieruchomości

NSA: W toku postępowania w sprawie zgodności z prawem robót budowlanych organ nadzoru może żądać od inwestora oceny technicznej lub ekspertyzy wykonanych robót. I nie musi ustalać, czy podmiot obciążony tym obowiązkiem posiada…