28.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Procedura naprawcza zamiast legalizacyjnej

NSA  Prowadzenie robót budowlanych przed stwierdzeniem wygaśnięcia pozwolenia na budowę stanowi podstawę do wszczęcia przez organ nadzoru budowlanego tzw. postępowania naprawczego, a nie postępowania legalizacyjnego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19…

21.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Obszar oddziaływania obiektu na nieruchomość sąsiednią

NSA:  W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na budowę, przy ustalaniu kręgu stron postępowania, nie jest decydujące czy oddziaływanie inwestycji mieści się w określonych prawem normach, ale ustalenie, czy nieruchomość jest położona…

17.11.2017

The Private Wealth & Private Client Review – Edycja 6.

Zapraszamy do zapoznania się z szóstą edycją publikacji “The Private Wealth & Private Client Review “. Autorem rozdziału dotyczącego Polski jest mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S….

16.11.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Program „Za życiem” to też zmiany w prawie pracy. Ułatwienia dla pracowników, ale już nie dla firm

Projektowane przepisy mają pozwolić rodzicom dzieci niepełnosprawnych na bardziej elastyczną pracę. Są jednak wątpliwości, czy i jak będą musieli udowadniać sytuację rodzinną i zdrowotną. Z pełną wersją artykułu można zapoznać…

14.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Sformułowanie „co najmniej” oznacza minimalne odległości

Orzecznictwo NSA Rada gminy może określić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego większe minimalne odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni niż odległości określone w ustawie o drogach publicznych. W konsekwencji, organ…

07.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Kiedy organ musi udzielić informacji

ORZECZNICTWO Wniosek o informację publiczną może być sformułowany na tle konkretnej sprawy indywidualnej. Nie oznacza to, że jest on wnioskiem w sprawie prywatnej, jeśli dotyczy działania organu władzy publicznej i służy…

02.11.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Rozwiązanie spółki w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację jej majątku

Prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej automatycznego rozwiązania, lecz stanowi jedynie podstawę do wszczęcia postępowania likwidacyjnego. W przypadku upadłości spółki, jej rozwiązanie następuje dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego…

31.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Kiedy organ odmówi ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

ORZECZENIE: W przypadku, gdy przed organem nadzoru budowlanego toczy się postępowanie legalizacyjne w sprawie obiektu budowlanego wykonanego samowolnie, a w innym, toczącym się równolegle postępowaniu ten sam inwestor ubiega się o uzyskanie…

26.10.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Po wyrokach TSUE są pytania o odprawy

Trybunał: Wypowiadając warunki płacy na niekorzyść zatrudnionych, pracodawca powinien wdrożyć procedurę zwolnień grupowych. Firmy: Czy to oznacza, że teraz trzeba wypłacać odprawy? Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio dwa, niezwykle…

24.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Prawo do rekompensaty także dla spadkobiercy, który wniosku nie złożył

Orzecznictwo NSA Terminowe złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich…