27.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Montaż stalowego komina to przebudowa

NSA: Zamontowanie w mieszkaniu znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącego pieca, zainstalowanie na tym budynku stalowego komina o wysokości powyżej 3 m oraz wykonanie instalacji łączącej piec z kominem stanowi roboty…

20.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Niedopuszczalna podwójna rola organu w tej samej sprawie

NSA: Wykładnia przepisów prawa, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego najpierw jest władna w sposób władczy i jednostronny kształtować sytuację prawną podmiotów od niej niezależnych, a następnie jest uprawniona do wnoszenia…

20.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Rozstrzygnięcie o rozbiórce na kolejnym etapie postępowania

PROCEDURY: Wymierzenie opłaty legalizacyjnej, stanowi jedną z faz procedury legalizacyjnej. Przepis art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego nie pozwala na dokonywanie przez organ nadzoru budowlanego na tym etapie postępowania ustaleń,…

13.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Dwa etapy w sprawie wznowienia postępowania

NSA: Dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu istnienia przesłanek do wznowienia postępowania można przejść do kolejnego etapu postępowania i badania zasadności wskazanych przez stronę podstaw wznowienia oraz merytorycznego rozstrzygania sprawy. Kwestia przedawnienia możliwości…

07.12.2016

The Private Wealth & Private Client Review, mec. Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd

The Private Wealth & Private Client Review – 5th Edition

Zapraszamy do zapoznania się z piątą edycją publikacji “The Private Wealth & Private Client Review “, w której autorami polskiego rodziału są mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S oraz Karolina…

06.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Gminna droga może stanowić obiekt budowlany

NSA: Aby prawidłowo zakwalifikować pod względem prawnym roboty budowlane polegające na utwardzeniu drogi gruntowej masą bitumiczną w pierwszej kolejności należy określić, jaki charakter prawny – z punktu widzenia przepisów…

06.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Budynek nie musi być wydzielony z przestrzeni własnymi przegrodami

NSA: Dla uznania obiektu budowlanego za budynek nie ma znaczenia, że został on wybudowany pomiędzy istniejącymi budynkami gospodarczymi i korzysta z ich ścian, jeśli jest trwale związany z gruntem, posiada fundament,…

29.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Decyzja środowiskowa dla zrealizowanej inwestycji

NSA: Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się, co do zasady, dla inwestycji planowanych. Jednak wyjątkowo dopuszczalne jest wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, którego realizację rozpoczęto, lub które zostało…

28.11.2016

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Piotra Andrzejaka

NSA: sprzedaż biurowca może być korzystnie opodatkowana VAT

Orzecznictwo Zbycia samej nieruchomości nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Mamy z nią do czynienia, gdy sprzedajemy zespół składników majątkowych, który sam w sobie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej. Precedensowe orzeczenie dotyczy…

28.11.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Rozwiązanie spółki komandytowej bez obowiązku spłaty zobowiązań i pokrycia niedoboru majątku przed wykreśleniem spółki z KRS

Artykułu 82 i 83 w zw. z art. 67 § 1 i art. 103 KSH nie stosuje się do rozwiązywania spółki komandytowej w przypadku gdy wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki (bez przeprowadzenia…