Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Pobierz alert w wersji PDF Obecnie finalizowane są prace nad ustawą o jawności życia publicznego (UJP). Ustawa będzie m.in. kluczową regulacją w zakresie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym dla biznesu w Polsce. Wejście…

09.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Bartłomiej Dębski, Michał Oleś

Najem w supermarketach a ograniczenie handlu – kto zyska, kto straci

Ograniczenie niedzielnego handlu może sporo zmienić w relacjach wynajmujący – najemca, zwłaszcza w dużych obiektach handlowych. Warto więc wskazać kilka instrumentów, czy instytucji prawnych, które mogą zostać wykorzystane do dostosowania…

08.02.2018

Łukasz Berak

Electromobility infrastructure

Alert dostępny w języku angielskim: PDF

06.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Jeśli legalizacja jest niedopuszczalna, konieczna rozbiórka

Niezależnie od tego, czy dom letniskowy zostanie zakwalifikowany jako „budynek” czy „obiekt budowlany”, jego wzniesienie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie takiego domu bez pozwolenia skutkuje wszczęciem tzw. postępowania legalizacyjnego…

02.02.2018

Dziennik Gazeta Prawna, Karolina Topolska, wypowiedź: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Zakaz handlu w niedziele pełen luk. I do tego niespójny z kodeksem pracy

…pytania i problemy się mnożą I. Wątpliwości przy uruchamianiu działalności handlowej Zakazy ustanowione ustawą mają obowiązywać tylko w placówkach handlowych. A zgodnie z jej przepisami taką placówką jest „obiekt, w którym jest…

01.02.2018

Dziennik Gazeta Prawna, Agata Mierzwa, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

PIP pozwoli na pracę w niedzielę przy otwarciu nowego sklepu?

Zakaz handlu będzie obowiązywał tam, gdzie jednocześnie prowadzona jest sprzedaż oraz wykonywane są czynności z nią związane. Ale dla inspekcji to nie musi być oczywiste Ograniczenie handlu w niedziele i dni świąteczne…

01.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Za nierówność płacową nie tylko odszkodowanie

Pracownik dyskryminowany pod względem wynagradzania może żądać odszkodowania. Na tym jednak nie kończą się możliwości dochodzenia swoich praw przez gorzej opłacane osoby. Pracownikowi, który jest wynagradzany gorzej niż jego koledzy…

30.01.2018

Rzeczpospolita, komentarz: Tomasz Duchniak

Kara dla inwestora za brak pozwolenia na użytkowanie budynku

Kwestionowanie przez inwestora prawidłowości kwalifikacji obiektu budowlanego dopiero na etapie postępowania w sprawie wymierzenia kary nie doprowadzi do uniknięcia kary z tytułu przystąpienia do użytkowania budynku bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie. Tak orzekł Naczelny Sąd…

29.01.2018

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, autor: Grzegorz Koguciuk

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych – rozwiązania prawne w Irlandii

W artykule przedstawiono irlandzkie regulacje dotyczące handlu w sektorze produktów rolno-spożywczych mające na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom kontraktowania stosowanym w relacjach handlowych. Rys historyczny pokazujący wprowadzenie tych zasad wskazuje…

23.01.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak

Podniesienie zarzutu nieważności uchwały

1. Artykuł 252 § 4 KSH nie wskazuje expressis verbis podmiotu uprawnionego do podniesienia przewidzianego w nim zarzutu; nie formułuje jednak w tym zakresie żadnych ograniczeń. Z uprawnienia podniesienia zarzutu nieważności…