Papiery wartościowe i rynki kapitałowe

Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych kompleksowo obsługujemy klientów zainteresowanych wejściem na giełdę, jak i tych którzy już na niej są lub planują zejście z parkietu.

Zdajemy sobie sprawę, że obecność spółki na giełdzie, choć jest szansą na pozyskanie kapitału z emisji akcji lub obligacji oraz na zwiększenie rozpoznawalności marki, jest także wyzwaniem. Dlatego na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie, praktykach rynkowych i nadzorczych, aby wspierać naszych klientów w zapewnianiu zgodności (compliance) ich działań z prawem i dobrymi praktykami.

  • Nasze doradztwo w ramach praktyki prawa rynków kapitałowych obejmuje m.in. pomoc w zakresie wykonywania obowiązków raportowych i notyfikacyjnych (zarówno spółek, jak i ich akcjonariuszy oraz członków organów), doradztwo w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur (MAR, komitety audytu, polityki wynagrodzeń, transakcje z podmiotami powiązanymi, raportowanie niefinansowe, przestrzeganie dobrych praktyk).
  • Mulit-dyscyplinarne kompetencje SK&S, połączone ze specjalistyczną wiedzą ekspertów z działu rynków kapitałowych, pozwalają nam w pełnym zakresie pomóc spółce w przygotowaniu prospektu emisyjnego oraz przeprowadzić ją przez proces jego zatwierdzenia.
  • W naszej codziennej pracy na bieżąco pomagamy klientom w skomplikowanych regulacyjnie kwestiach związanych z transakcjami M&A dotyczącymi spółek publicznych – wspieramy inwestorów w procesach zakupu znacznych pakietów akcji spółek publicznych (w drodze transakcji prywatnych oraz wezwań), doradzamy spółkom publicznym w procesie pozyskiwania strategicznych inwestorów, w zgodnym z przepisami prowadzaniu procesów due diligence spółek publicznych, w transakcjach wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz procesach delistingu.
  • Doradzamy także przy organizacji i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń spółek publicznych, w szczególności w sytuacjach sporów korporacyjnych.
  • W ścisłej współpracy z działem procesowym naszej kancelarii, reprezentujemy spółki publiczne i akcjonariuszy w sporach korporacyjnych – zarówno pomiędzy akcjonariuszami jak i pomiędzy spółką a akcjonariuszami. W ramach doradztwa pomagamy akcjonariuszom w dochodzeniu ich praw (skarżenie uchwał, żądanie zwołania walnego zgromadzenia, powołanie rewidenta do spraw szczególnych, dostęp do informacji etc.) a także wspieramy spółki w walce z tzw. szantażem korporacyjnym (greenmail) oraz w obronie przed próbami wrogiego przejęcia.
  • Reprezentując spółki publiczne w sporach korporacyjnych, uzyskaliśmy precedensowy wyrok Sądu Najwyższego, potwierdzający możliwość pozbawiania prawa głosu akcjonariusza „parkującego” akcje (tj. naruszającego obowiązek ujawnienia, kto rzeczywiście kontroluje znaczny pakiet akcji spółki publicznej), prawomocne orzeczenia, w których sądy oddalały wnioski o zwołanie nadzwyczajnych walnych zgromadzeń lub wnioski o powołanie rewidenta do spraw szczególnych, stanowiące nadużycie prawa po stronie akcjonariusza. Wielokrotnie skutecznie broniliśmy uchwał walnych zgromadzeń, w tym uchwał o kluczowym znaczeniu – dotyczących emisji akcji i zmian do statutów.
  • Braliśmy udział w wielu precedensowych projektach na rynku kapitałowym – m.in. w procesach przejmowania zagranicznych spółek notowanych na GPW, wykupu akcjonariuszy spółek zagranicznych spółek notowanych na kilku giełdach w tym GPW, transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej notowanej na GPW wraz z wprowadzeniem jej na dodatkowy parkiet (dual-listing).
  • Na co dzień reprezentujemy klientów w postępowaniach wyjaśniających i administracyjnych prowadzonych przed KNF, we tym w sprawie nakładania kar na spółki publiczne lub ich akcjonariuszy. Doradzamy też klientom przy wdrażaniu programów skupów akcji własnych przez spółki publiczne, również na potrzeby realizacji programów motywacyjnych.

Siłą naszego zespołu jest wieloletnie praktyczne doświadczenie, zdolność do tworzenia nowych, nieszablonowych rozwiązań oraz ścisła współpraca z innymi działami kancelarii – w szczególności M&Aprocesowym i praktykami regulacyjnymi. Dzięki skali działalności kancelarii możemy zapewnić klientom nie tylko kompleksowe doradztwo na rynku kapitałowym, ale też komfort, że projekt zostanie zrealizowany w sposób bezpieczny, z udziałem kompetentnych specjalistów z każdej istotnej dziedziny prawa.

dr Wojciech Iwański
Partner, adwokat
dr Andrzej W. Kawecki
Partner założyciel, radca prawny
Krzysztof Pawlisz
Starszy Partner, radca prawny
umów Spotkanie